Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

Na dnešní den nejsou naplánované žádné akce

Zobrazit plán na tento týden

Budoucí první třídy

Změna podoby zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 ZÁPIS PROBÍHÁ OD 4.4.2020 BEZ OSOBNÍCH NÁVŠTĚV Neposílejte přihlášky dříve!

Datum: 22.03   Autor příspěvku: Martin Ševčík  Budoucí první třídy   Vymaž   Oprav   Vytiskni

Vážení rodiče,

zápis do prvních tříd Základní školy, Praha 2, Londýnská 34 (škola s českým vyučovacím jazykem) proběhne v termínu od 4. dubna 2020 (sobota) do 9. dubna 2020 (čtvrtek).
Zápis se uskuteční dle opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-12639/2020-1 ze dne 18. 3. 2020 pouze po formální stránce.
Jak tedy postupovat:
Shromáždění dokumentů:
- v příloze tohoto článku naleznete žádost o přijetí dítěte, tu si stáhněte, vyplňte a podepište
(Věnujte prosím pozornost vyplnění korespondenční adresy, kterou je nutno uvést v případě, pokud je odlišná od adresy žadatele (zákonného zástupce). Dále je nutné vyplnit ID soukromé datové schránky (nejedná se o email), pokud ji má zákonný zástupce jednající ve věci zápisu za své dítě zřízenu. Pokud vyplňujete formulář v ruce, prosíme o čitelnost údajů),
- najděte si rodný list dítěte,
- v případě, že bydliště dítěte je ve spádové oblasti školy a již vlastníte potvrzení o trvalém bydlišti, připravte si i toto potvrzení. Pokud toto potvrzení nemáte, NENÍ POTŘEBA TOTO POTVRZENÍ SHÁNĚT. Trvalé bydliště ověří škola ve spolupráci s Úřadem MČ Praha 2,
- u cizích státních příslušníků je třeba připojit pas či jiný doklad s uvedeným druhem pobytu v ČR,
- u dětí narozených po 1. 9. 2020 připravte doklady, viz níže.
Uvedení pohlaví, rodného čísla a zdravotní pojišťovny jsou údaje, které se neuvádějí v době zápisu. Ty jsou důležité následně pro přijaté děti, například pro sjednání pojištění na prázdninové soustředění.
Převedení dokumentů do elektronické podoby:
- všechny dokument naskenujte nebo vyfoťte. Při focení dejte prosím pozor na čitelnost dokumentů. Doporučujeme fotit na bílém podkladu, který je dostatečně osvícen (použití blesku je někdy problémem).
Co mám tedy poslat elektronicky:
- žádost o přijetí do prvního ročníku, rodný list, potvrzení o trvalém bydlišti pokud máte, cizinci potvrzení o druhu pobytu, u dětí narozených po 1. 9. 2020 doporučení akreditovaného poradenského pracoviště, resp. ošetřujícího lékaře.
Jak vše poslat:
- pokud máte datovou schránku jako fyzická osoba, tak do datové schránky školy:
bfnvasb
- pokud máte elektronický podpis, podepište žádost tímto podpisem a všechny dokumenty pošlete jako přílohy emailu na reditel@londynska.cz ,
- pokud nemáte výše uvedené možnosti, pošlete vše jako přílohu emailem na reditel@londynska.cz .
Použití služeb České pošty či jiného registrovaného poskytovatele poštovních služeb vzhledem k vyhlášení nouzového stavu vládou ČR a omezení pohybu osob NEDOPORUČUJEME.
Následně Vám přijde datovou schránkou nebo emailem potvrzení přijetí žádosti a bude Vám zasláno číslo jednací, pod kterým je žádost evidována.
Žádosti o přijetí budeme postupně zpracovávat a nejpozději 20. 4. 2020 bychom chtěli zveřejnit seznam přijatých žáků. Následně proběhnou setkání přijatých žáků a jejich zákonných zástupců. Plánovány jsou na 5. 5. a 11. 6. 2020, bude upraveno dle vývoje situace v ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19.
Zákonní zástupci dětí, pokud potřebují, mohou i nyní využít konzultace s pracovníkem školního poradenského pracoviště (ŠPP), který jim poskytne informace o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných žáků a mimořádně nadaných žáků v rámci školního vzdělávacího programu. Zejména informace o systému podpůrných opatření. Emailové kontakty na pracovníky jsou uvedeny na našich webových stránkách. Pracovníci ŠPP jsou připraveni Vám poskytnout následně telefonické nebo videokonzultace.
Přijímání dětí, které dovrší 6 let věku v období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020:
K žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání se přikládá doporučující stanovisko akreditovaného poradenského zařízení.
Přijímání dětí, které dovrší 6 let věku v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021:
K žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání se přikládá doporučující stanovisko akreditovaného poradenského zařízení a odborného lékaře.
Kritéria přijetí:
Tato kritéria vychází z doporučujícího stanoviska Oddělení regionálního školství Odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) jako odvolacího orgánu, které se opírá o stanovisko správního soudu. Pro školu jsou tato doporučení v rámci správního řízení závazná.
1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v příslušném školském obvodu Základní školy, Praha 2, Londýnská 34 (spádová oblast, resp. spádová škola).
Školský obvod (uvedená čísla jsou čísla orientační, tzn. modrá tabulka):
Americká – lichá č. 17–43
Anglická – sudá č. 12–30
Bělehradská – lichá č. 59–95, sudá č. 74–130
Belgická – lichá č. 11–37, sudá č. 12–42
Bruselská
Jugoslávská – lichá č. 13–29, sudá č. 10–22
Londýnská – lichá č. 15–83, sudá č. 12–62
náměstí Míru č. 15–19
Rumunská – lichá č. 21–35, sudá č. 22–36
Uruguayská – lichá č. 1–9, sudá č. 2–10

Obecně závaznou vyhlášku o školských obvodech základních škol vydanou MHMP je možno nalézt na webové stránce http://skoly.praha-mesto.cz/Pro-verejnost/Skolske-obvody .

Naplnění tohoto kritéria bude kontrolováno na základě výpisu z evidence obyvatel, který je škole předáván MČ Praha 2, nebo na základě potvrzení vydaného MČ Praha 2, které předloží zákonný zástupce dítěte (dále jen zástupce). Toto potvrzení o trvalém bydlišti dítěte je nutné mít pro děti, které přicházejí po odkladu povinné školní docházky, u dětí, jejichž zákonní zástupci budou žádat o předčasný zápis, a u dětí, u nichž došlo ke změně trvalého bydliště po 1. 3. 2020.
Pokud počet přihlášených dětí splňující toto první kritérium překročí kapacitu prvního ročníku (48 dětí), dojde k losování jednacích čísel, pod kterými jsou jednotlivé žádosti o přijetí k základnímu vzdělání evidovány, předsedou Školské rady Základní školy, Praha 2, Londýnská 34. Dítě, jehož jednací číslo žádosti bude vylosováno, nebude přijato k základnímu vzdělávání na Základní škole, Praha 2, Londýnská 34 pro školní rok 2020/2021. Pokud tato situace nastane, dojde Městskou částí Praha 2 k určení náhradní spádové školy.

2. Dítě, jehož sourozenec se v Základní škole, Praha 2, Londýnská 34 již vzdělává (v době zápisu je žákem 1. - 8. ročníku).
Pokud nedojde k naplnění stanovené kapacity 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 dětmi, které splnily 1. kritérium, dojde k přijetí dětí splňujících 2. kritérium.
Naplnění tohoto kritéria bude kontrolováno porovnáním s údaji ve školní matrice vedené Základní školou, Praha 2, Londýnská 34.
V případě, že nebude možno přijmout všechny děti, které naplnily druhé kritérium, výběr bude do naplnění celkové kapacity prvního ročníku 48 dětí proveden losováním čísel jednacích, pod kterými jsou žádosti o přijetí evidovány. Dítě, jehož jednací číslo žádosti bude vylosováno, bude přijato k základnímu vzdělání na Základní škole, Praha 2, Londýnská 34. Losování provede předseda Školské rady Základní školy, Praha 2, Londýnská 34.

3. Ostatní děti.
Pokud nedojde k naplnění stanovené kapacity 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 dětmi, které splnily 1. a 2. kritérium, dojde k přijetí dětí splňujících 3. kritérium.
V případě, že nebude možno přijmout všechny děti, které naplnily třetí kritérium, výběr bude do naplnění kapacity celkové kapacity 48 dětí proveden losováním čísel jednacích, pod kterými jsou žádosti o přijetí evidovány. Dítě, jehož jednací číslo žádosti bude vylosováno, bude přijato k základnímu vzdělání na Základní škole, Praha 2, Londýnská 34.

V případě, že dojde k naplnění celkové kapacity prvního ročníku předcházejícím kritériem, není následné splnění dalších kritérií relevantní pro přijetí dítěte, tzn. nejprve rozhoduje naplnění prvního, následně druhého a nakonec třetího kritéria.Příklad:
1. kritérium naplní 35 dětí, které budou přijaty. Následně z druhého kritéria bude losováno 13 čísel jednacích žádostí a bude následně přijato 13 dětí a z 3. kritéria nebude přijato žádné dítě, které splnilo pouze toto kritérium.
O losováních bude proveden písemný záznam.

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí – zákonným zástupcem dítěte do žádosti o přijetí v době zápisu do první třídy (4. 4. – 9. 4. 2020). K losování dojde ze všech dětí splňujících dané kritérium. Losování provede předseda školské rady (jedná se o zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků) za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou čísla, která byla přidělena účastníkovi řízení (dítěti) při zápisu.
Stanovení počtu přijímaných dětí:
Ředitel školy stanovil pro školní rok 2020/2021 kapacitu 1. ročníku na celkový počet 48 žáků.
Setkání budoucích prvňáčků:
Ve dnech 5. 5. 2020 a 11. 6. 2020 vždy od 16:00 hod. proběhnou setkání budoucích prvňáčků (přijatých žáků do prvního ročníku školního roku 2020/2021), jejichž cílem je individuální pomoc dětem v přípravě na vstup do školy. V tyto dny proběhnou i setkání s rodiči přijatých žáků a zároveň na tyto dny nabízíme možnost domluvy konzultací pro zákonné zástupce našich budoucích žáků. Termíny budou případně upraveny dle vývoje situace v ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Žádost o odklad povinné školní docházky:
Zákonný zástupce dítěte je povinen předložit žádost o odklad povinné školní docházky řediteli školy v den zápisu, t.j. od 4. 4. 2020 do 9. 4. 2020. K žádosti se přikládá doporučující stanovisko akreditovaného poradenského zařízení zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení a ošetřujícího odborného lékaře, či klinického psychologa. V případě dotazů kontaktujte paní Martinu Novotnou na emailu novotna@londynska.cz. Žádosti o odklad se podávají stejným způsobem jako žádost o přijetí. Postup je popsán výše „Jak vše poslat“.
Poučení:
Upozorňujeme, že účastníkem řízení je pouze dítě, které má nárok na vzdělání. Rodič vystupuje pouze jako zástupce dítěte.
Účastníci řízení o přijetí k základnímu vzdělání a jejich zástupci mají dle § 38, odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů právo nahlížet do spisu. Toto právo bude umožněno naplnit po předchozí dohodě termínu v ředitelně školy.
Účastníci řízení o přijetí k základnímu vzdělání a jejich zástupci mají dle § 36, odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním vlastního rozhodnutí. Této možnosti mohou účastníci řízení nebo jejich zástupci využít dne 15. 4. 2020 a 16. 4. 2020 v době od 8:00 do 10:00 v ředitelně školy po předchozí dohodě.
Jenom chceme upozornit, že ve spisech logicky budou pouze materiály, které nám zašlete přes datovou schránku nebo emailem.
Vedení ZŠ Londýnská

Velmi důležité zprávy

Poděkování

Datum: 30.06   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Dobrý den žáci, rodiče resp. zákonní zástupci a kolegové, končí školní rok, který byl zcela jiný než všechna školní léta minulá. Ze dne na den jsme byli nuceni se všichni vyrovnat s uzavřením škol. Byla to zcela bezprecedentní situace, která přinesla nutnost změny práce pedagogům i žákům, ale byla i velkou zátěží pro rodiče. Proto bych nejprve rád poděkoval rodičům našich žáků, kteří to měli často velmi složité. Zajistit péči o své děti, celodenní stravování, technické zázemí, řešit problémy ve svém zaměstnání či firmě a do toho pomáhat dětem s organizací distanční výuky. Vážení rodiče, věřte, že si Vaší pomoci velmi ceníme a jsme za ni vděční. Též bylo skvělé, že celkem asi 240 rodičů využilo možnosti napsat „Vysvědčení z domova“ a tak si děti nesly domů letos vysvědčení dvě. I toto jste  ... pokračování článku

 

Nabídka zvýhodněného nákupu prostředí Včelka - podpora rozvoje čtení a cizích jazyků

Datum: 24.06   Autor příspěvku: Václav Nádvorník  )

Dobrý den, z iniciativy rodičů I.A je nyní možné (do 2. 7. 2020 23:59) pořídit domácí (rodičovské) licence programu včelka na jeden rok za cenu 300 Kč. Tento program mladší děti znají, neboť jeho školní multilicenci (na všechny počítače v majetku školy) škola vlastní již několik let. Jestli máte o toto prostředí zájem, klikněte na tento odkaz a postupujte podle něj. Případné dotazy ohledně vhodnosti prostředí rád odpovím já, nebo naši speciální pedagogové. V. Nádvorník

 

Poděkování (nejen) rodičům za školskou radu

Datum: 16.06   Autor příspěvku: Václav Nádvorník  )

Rádi bychom jako členové školské rady vyjádřili náš obdiv a poděkování dětem, rodičům i učitelům v Londýnské, za zvládnutí aktuálního obtížného období. V posledních měsících jsme zažili, jak důležité jsou dobré vztahy mezi učiteli a žáky, i mezi školou a rodinou, a pomáhají zvládnout učení i ve ztížených podmínkách. Tyto dobré vztahy se ještě prohloubily, naučili jsme si navzájem ještě více rozumět, pomáhat si a spolupracovat. Školská rada by ráda poděkovala všem rodičům, kteří pomáhali svým dětem dále se vzdělávat. Zástupci za rodiče v radě nabízejí všem rodičům, že se ně mohou kdykoli obrátit a sdílet svoje zkušenosti s výukou na dálku, změnami v chodu školy, i s případnými otázkami nebo náměty do budoucna. Členové školské rady.

 

Vracení čipů na konci školního roku 2019/2020

Datum: 15.06   Autor příspěvku: Václav Nádvorník   Přiložený soubor   )

Vážení rodiče, vracení čipů bude organizováno následujícím způsobem: Rodiče žáků, kteří na naší škole zůstávají. (neodchází na střední školy, ...) • Čipy od výtahu – funkčnost čipů prodloužíme i na školní rok 2020/2021, takže je není nutné nyní vracet. Kdo jej již v září nebude potřebovat, vrátíme zálohu v září. • Rodičovské čipy na vstup do budovy 5. ročník – čipy vyberou třídní učitelé (již šestého ročníku) v září na prvních třídních schůzkách. • Čipy na obědy (ve tvaru klíče s textem VIS) – nevrací se, zůstávají žákům po celou dobu docházky na Londýnskou. Rodiče žáků, kteří odcházejí na střední školy • Čipy od výtahu – je nutné tyto čipy přinést do školy, nejpozději do 15.9.2020. Poté záloha propadne. • Rodičovské čipy na vstup do školy – je nutné je vrátit kdykoli do 4. 7.  ... pokračování článku

 

ŠKOLNÍ TÁBOR-SOUHRNNÉ INFO

Datum: 10.06   Autor příspěvku: Petra Uhlířová   Přiložený soubor   )

Milí táborníci, spojila jsem oba příspěvky a přiložené soubory, v příloze najdete kompletní informace k táboru. Těšíme se na vás, učitelé z Londýnské

 

Náhrada za zrušené zájmové kroužky

Datum: 26.05   Autor příspěvku: Václav Nádvorník  )

Z důvodu neuskutečnění části zájmových kroužků, které pořádá Odpoledne o.p.s., se bude vracet část plateb. Po započítání fixních nákladů se bude vracet 70% ceny kroužku zaokrouhlené na 50 Kč. Vracení peněz proběhne formou slevy z podzimních kroužků, která bude zohledněna při jejich placení. V případě nevyčerpání slevy pak tuto částku v hotovosti vrátíme zákonným zástupcům žáka od 9. 9. 2020 do 11. 9. 2020. Omlouváme se za komplikace Václav Nádvorník ředitel Odpoledne o.p.s.

 

Materiály pro rodiče budoucích prvňáčků

Datum: 18.05   Autor příspěvku: Eva Varhulíková   Přiložený soubor   )

Milí rodiče budoucích prvňáčků, na naší společné video schůzce jsme slíbili zveřejnit pár materiálů, které vám mohou trošku pomoci připravit děti na školní prostředí. Nejsou to žádné převratné rady, běžně se této přípravě věnují školky, spoustu toho znáte vy... Ale v této době, kdy mnoho dětí do školky nechodí, se vám třeba něco z této přílohy bude hodit. Mějte se krásně a pozdravujte děti. Tým pedagogů budoucích prvňáčků