Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

Na dnešní den nejsou naplánované žádné akce

Zobrazit plán na tento týden

Budoucí první třídy

Změna podoby zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 ZÁPIS PROBÍHÁ OD 4.4.2020 BEZ OSOBNÍCH NÁVŠTĚV Neposílejte přihlášky dříve!

Datum: 22.03   Autor příspěvku: Martin Ševčík  Budoucí první třídy   Vymaž   Oprav   Vytiskni

Vážení rodiče,

zápis do prvních tříd Základní školy, Praha 2, Londýnská 34 (škola s českým vyučovacím jazykem) proběhne v termínu od 4. dubna 2020 (sobota) do 9. dubna 2020 (čtvrtek).
Zápis se uskuteční dle opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-12639/2020-1 ze dne 18. 3. 2020 pouze po formální stránce.
Jak tedy postupovat:
Shromáždění dokumentů:
- v příloze tohoto článku naleznete žádost o přijetí dítěte, tu si stáhněte, vyplňte a podepište
(Věnujte prosím pozornost vyplnění korespondenční adresy, kterou je nutno uvést v případě, pokud je odlišná od adresy žadatele (zákonného zástupce). Dále je nutné vyplnit ID soukromé datové schránky (nejedná se o email), pokud ji má zákonný zástupce jednající ve věci zápisu za své dítě zřízenu. Pokud vyplňujete formulář v ruce, prosíme o čitelnost údajů),
- najděte si rodný list dítěte,
- v případě, že bydliště dítěte je ve spádové oblasti školy a již vlastníte potvrzení o trvalém bydlišti, připravte si i toto potvrzení. Pokud toto potvrzení nemáte, NENÍ POTŘEBA TOTO POTVRZENÍ SHÁNĚT. Trvalé bydliště ověří škola ve spolupráci s Úřadem MČ Praha 2,
- u cizích státních příslušníků je třeba připojit pas či jiný doklad s uvedeným druhem pobytu v ČR,
- u dětí narozených po 1. 9. 2020 připravte doklady, viz níže.
Uvedení pohlaví, rodného čísla a zdravotní pojišťovny jsou údaje, které se neuvádějí v době zápisu. Ty jsou důležité následně pro přijaté děti, například pro sjednání pojištění na prázdninové soustředění.
Převedení dokumentů do elektronické podoby:
- všechny dokument naskenujte nebo vyfoťte. Při focení dejte prosím pozor na čitelnost dokumentů. Doporučujeme fotit na bílém podkladu, který je dostatečně osvícen (použití blesku je někdy problémem).
Co mám tedy poslat elektronicky:
- žádost o přijetí do prvního ročníku, rodný list, potvrzení o trvalém bydlišti pokud máte, cizinci potvrzení o druhu pobytu, u dětí narozených po 1. 9. 2020 doporučení akreditovaného poradenského pracoviště, resp. ošetřujícího lékaře.
Jak vše poslat:
- pokud máte datovou schránku jako fyzická osoba, tak do datové schránky školy:
bfnvasb
- pokud máte elektronický podpis, podepište žádost tímto podpisem a všechny dokumenty pošlete jako přílohy emailu na reditel@londynska.cz ,
- pokud nemáte výše uvedené možnosti, pošlete vše jako přílohu emailem na reditel@londynska.cz .
Použití služeb České pošty či jiného registrovaného poskytovatele poštovních služeb vzhledem k vyhlášení nouzového stavu vládou ČR a omezení pohybu osob NEDOPORUČUJEME.
Následně Vám přijde datovou schránkou nebo emailem potvrzení přijetí žádosti a bude Vám zasláno číslo jednací, pod kterým je žádost evidována.
Žádosti o přijetí budeme postupně zpracovávat a nejpozději 20. 4. 2020 bychom chtěli zveřejnit seznam přijatých žáků. Následně proběhnou setkání přijatých žáků a jejich zákonných zástupců. Plánovány jsou na 5. 5. a 11. 6. 2020, bude upraveno dle vývoje situace v ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19.
Zákonní zástupci dětí, pokud potřebují, mohou i nyní využít konzultace s pracovníkem školního poradenského pracoviště (ŠPP), který jim poskytne informace o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných žáků a mimořádně nadaných žáků v rámci školního vzdělávacího programu. Zejména informace o systému podpůrných opatření. Emailové kontakty na pracovníky jsou uvedeny na našich webových stránkách. Pracovníci ŠPP jsou připraveni Vám poskytnout následně telefonické nebo videokonzultace.
Přijímání dětí, které dovrší 6 let věku v období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020:
K žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání se přikládá doporučující stanovisko akreditovaného poradenského zařízení.
Přijímání dětí, které dovrší 6 let věku v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021:
K žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání se přikládá doporučující stanovisko akreditovaného poradenského zařízení a odborného lékaře.
Kritéria přijetí:
Tato kritéria vychází z doporučujícího stanoviska Oddělení regionálního školství Odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) jako odvolacího orgánu, které se opírá o stanovisko správního soudu. Pro školu jsou tato doporučení v rámci správního řízení závazná.
1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v příslušném školském obvodu Základní školy, Praha 2, Londýnská 34 (spádová oblast, resp. spádová škola).
Školský obvod (uvedená čísla jsou čísla orientační, tzn. modrá tabulka):
Americká – lichá č. 17–43
Anglická – sudá č. 12–30
Bělehradská – lichá č. 59–95, sudá č. 74–130
Belgická – lichá č. 11–37, sudá č. 12–42
Bruselská
Jugoslávská – lichá č. 13–29, sudá č. 10–22
Londýnská – lichá č. 15–83, sudá č. 12–62
náměstí Míru č. 15–19
Rumunská – lichá č. 21–35, sudá č. 22–36
Uruguayská – lichá č. 1–9, sudá č. 2–10

Obecně závaznou vyhlášku o školských obvodech základních škol vydanou MHMP je možno nalézt na webové stránce http://skoly.praha-mesto.cz/Pro-verejnost/Skolske-obvody .

Naplnění tohoto kritéria bude kontrolováno na základě výpisu z evidence obyvatel, který je škole předáván MČ Praha 2, nebo na základě potvrzení vydaného MČ Praha 2, které předloží zákonný zástupce dítěte (dále jen zástupce). Toto potvrzení o trvalém bydlišti dítěte je nutné mít pro děti, které přicházejí po odkladu povinné školní docházky, u dětí, jejichž zákonní zástupci budou žádat o předčasný zápis, a u dětí, u nichž došlo ke změně trvalého bydliště po 1. 3. 2020.
Pokud počet přihlášených dětí splňující toto první kritérium překročí kapacitu prvního ročníku (48 dětí), dojde k losování jednacích čísel, pod kterými jsou jednotlivé žádosti o přijetí k základnímu vzdělání evidovány, předsedou Školské rady Základní školy, Praha 2, Londýnská 34. Dítě, jehož jednací číslo žádosti bude vylosováno, nebude přijato k základnímu vzdělávání na Základní škole, Praha 2, Londýnská 34 pro školní rok 2020/2021. Pokud tato situace nastane, dojde Městskou částí Praha 2 k určení náhradní spádové školy.

2. Dítě, jehož sourozenec se v Základní škole, Praha 2, Londýnská 34 již vzdělává (v době zápisu je žákem 1. - 8. ročníku).
Pokud nedojde k naplnění stanovené kapacity 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 dětmi, které splnily 1. kritérium, dojde k přijetí dětí splňujících 2. kritérium.
Naplnění tohoto kritéria bude kontrolováno porovnáním s údaji ve školní matrice vedené Základní školou, Praha 2, Londýnská 34.
V případě, že nebude možno přijmout všechny děti, které naplnily druhé kritérium, výběr bude do naplnění celkové kapacity prvního ročníku 48 dětí proveden losováním čísel jednacích, pod kterými jsou žádosti o přijetí evidovány. Dítě, jehož jednací číslo žádosti bude vylosováno, bude přijato k základnímu vzdělání na Základní škole, Praha 2, Londýnská 34. Losování provede předseda Školské rady Základní školy, Praha 2, Londýnská 34.

3. Ostatní děti.
Pokud nedojde k naplnění stanovené kapacity 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 dětmi, které splnily 1. a 2. kritérium, dojde k přijetí dětí splňujících 3. kritérium.
V případě, že nebude možno přijmout všechny děti, které naplnily třetí kritérium, výběr bude do naplnění kapacity celkové kapacity 48 dětí proveden losováním čísel jednacích, pod kterými jsou žádosti o přijetí evidovány. Dítě, jehož jednací číslo žádosti bude vylosováno, bude přijato k základnímu vzdělání na Základní škole, Praha 2, Londýnská 34.

V případě, že dojde k naplnění celkové kapacity prvního ročníku předcházejícím kritériem, není následné splnění dalších kritérií relevantní pro přijetí dítěte, tzn. nejprve rozhoduje naplnění prvního, následně druhého a nakonec třetího kritéria.Příklad:
1. kritérium naplní 35 dětí, které budou přijaty. Následně z druhého kritéria bude losováno 13 čísel jednacích žádostí a bude následně přijato 13 dětí a z 3. kritéria nebude přijato žádné dítě, které splnilo pouze toto kritérium.
O losováních bude proveden písemný záznam.

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí – zákonným zástupcem dítěte do žádosti o přijetí v době zápisu do první třídy (4. 4. – 9. 4. 2020). K losování dojde ze všech dětí splňujících dané kritérium. Losování provede předseda školské rady (jedná se o zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků) za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou čísla, která byla přidělena účastníkovi řízení (dítěti) při zápisu.
Stanovení počtu přijímaných dětí:
Ředitel školy stanovil pro školní rok 2020/2021 kapacitu 1. ročníku na celkový počet 48 žáků.
Setkání budoucích prvňáčků:
Ve dnech 5. 5. 2020 a 11. 6. 2020 vždy od 16:00 hod. proběhnou setkání budoucích prvňáčků (přijatých žáků do prvního ročníku školního roku 2020/2021), jejichž cílem je individuální pomoc dětem v přípravě na vstup do školy. V tyto dny proběhnou i setkání s rodiči přijatých žáků a zároveň na tyto dny nabízíme možnost domluvy konzultací pro zákonné zástupce našich budoucích žáků. Termíny budou případně upraveny dle vývoje situace v ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Žádost o odklad povinné školní docházky:
Zákonný zástupce dítěte je povinen předložit žádost o odklad povinné školní docházky řediteli školy v den zápisu, t.j. od 4. 4. 2020 do 9. 4. 2020. K žádosti se přikládá doporučující stanovisko akreditovaného poradenského zařízení zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení a ošetřujícího odborného lékaře, či klinického psychologa. V případě dotazů kontaktujte paní Martinu Novotnou na emailu novotna@londynska.cz. Žádosti o odklad se podávají stejným způsobem jako žádost o přijetí. Postup je popsán výše „Jak vše poslat“.
Poučení:
Upozorňujeme, že účastníkem řízení je pouze dítě, které má nárok na vzdělání. Rodič vystupuje pouze jako zástupce dítěte.
Účastníci řízení o přijetí k základnímu vzdělání a jejich zástupci mají dle § 38, odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů právo nahlížet do spisu. Toto právo bude umožněno naplnit po předchozí dohodě termínu v ředitelně školy.
Účastníci řízení o přijetí k základnímu vzdělání a jejich zástupci mají dle § 36, odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním vlastního rozhodnutí. Této možnosti mohou účastníci řízení nebo jejich zástupci využít dne 15. 4. 2020 a 16. 4. 2020 v době od 8:00 do 10:00 v ředitelně školy po předchozí dohodě.
Jenom chceme upozornit, že ve spisech logicky budou pouze materiály, které nám zašlete přes datovou schránku nebo emailem.
Vedení ZŠ Londýnská

Velmi důležité zprávy

Výuka od 25. 5. 2020 + PUŠTÍK

Datum: 21.05   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Dobrý den vážení rodiče, jsem velmi rád, že kapacitní možnosti nás učitelů umožní jak fungování školních skupin, tak zachování distančního vzdělávání v plném rozsahu pro všechny žáky, včetně případné psychologické pomoci. Pro jistotu připomínám, že rodiče žáků, kteří budou chodit do školních skupin, musí v pondělí ráno odevzdat čestné prohlášení, rozpis odchodu ze školy, vlastní sluchátka na Meet a měli řešit přihlášení dětí na obědy. Dále prosím, pokud se některá rodina dostala do finančních potíží, nestyďte se mne kontaktovat ohledně pomoci od Puštíka. Velmi mne těší, že i v této nelehké době pro nás všechny, jsme my, kteří patříme k Londýnské, schopni nalézt vzájemné porozumění. Pokud možno hezké dny Martin Ševčík

 

Materiály pro rodiče budoucích prvňáčků

Datum: 18.05   Autor příspěvku: Eva Varhulíková   Přiložený soubor   )

Milí rodiče budoucích prvňáčků, na naší společné video schůzce jsme slíbili zveřejnit pár materiálů, které vám mohou trošku pomoci připravit děti na školní prostředí. Nejsou to žádné převratné rady, běžně se této přípravě věnují školky, spoustu toho znáte vy... Ale v této době, kdy mnoho dětí do školky nechodí, se vám třeba něco z této přílohy bude hodit. Mějte se krásně a pozdravujte děti. Tým pedagogů budoucích prvňáčků

 

Výsledky dotazníkového šetření k distanční výuce

Datum: 12.05   Autor příspěvku: Jana Vavřinová  )

Vážení rodiče, milí žáci, děkujeme všem za zpětnou vazbu, kterou jste nám poskytli vyplněním dotazníku. Děkujeme za pozitivní reakce, které převažovaly, stejně tak jako za návrhy ke zlepšení. Nejčastějším podnětem bylo rozšíření Meetů, ale proti tomu stály požadavky na jejich omezení, zejména z technických důvodů. Dále se objevily dotazy na činnost školních skupin od 25. 5., což bylo vyřešeno na včerejších třídních schůzkách. Všechny vaše podněty a komentáře byly předány garantům jednotlivých ročníků. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Vyhodnocení dotazníku pro děti Hezký den. Jana Vavřinová

 

Jak to bude se skupinami pro 1. stupeň od 25.5.? - AKTUALIZACE

Datum: 10.05   Autor příspěvku: Václav Nádvorník   Přiložený soubor   )

V přiloženém souboru najdete soubor opatření, která budou na naší škole platná od 25.5. Celým dokumentem společně projdeme a vysvětlíme si jej na třídních schůzkách v pondělí 11.5.

 

Čestné prohlášení k zařazení žáka do skupin žáků 1. stupně resp. žáků 9. ročníku připravujícího se na přijímací řízení

Datum: 05.05   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Přiložený soubor   )

V příloze naleznete ke stažení čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Jeho předání škole první den docházky dítěte do školy je jednou z bezpodmínečných okolností pro vstup žáka do školy od 25.5. 2020 resp. 11. 5. 2020 (9. ročník). Další okolnosti s Vámi probereme na video třídních schůzkách, o jejichž konání dne 11. 5., resp. 5. 5. (9.ročník), jste byli informováni třídními učiteli a budou vyvěšeny na školních webových stránkách. Martin Ševčík

 

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období po 25. 5. (1. stupeň), resp. 11. 5. (9. ročník)

Datum: 03.05   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Přiložený soubor   )

Dobrý den, v příloze naleznete dokument vydaný MŠMT 2. 5. 2020 "Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Z tohoto dokumentu budeme vycházet při zpracování specifických podmínek na naší škole, ale již teď je zřejmé, že fungování skupin bude na hony vzdáleno běžnému provozu Londýnské, na který jsme všichni zvyklí. S pozdravem Martin Ševčík

 

Ošetřovné při nouzovém režimu

Datum: 28.04   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Dobrý den, raději jsem aktualizoval článek o "ošetřovném". Vážení rodiče, pokud potřebujete potvrzení o uzavření školy, tak je součástí žádosti o ošetřovné, kterou mám k dispozici. Na základě žádosti, kterou mi pošlete na email reditel@londynska.cz, vystavím a pošlu na Váš email s elektronickým podpisem. Vy si následně doplníte a předáte buď zaměstnavateli nebo jako OSVČ Ministerstvu průmyslu a obchodu. S pozdravem Martin Ševčík

 

Informace platné od 19. 4. 2020

Datum: 19.04   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Vážení rodiče, na nouzovém stavu se nic nemění. Školní budovy zůstávají uzavřeny a nadále probíhá výuka žáků ve všech předmětech, vyjma volitelných a profilových, distančním způsobem podle pokynů učitelů. Všichni naši žáci mají svůj google účet a tudíž pro všechny platí možnost video setkávání. Pro 1. – 3. ročník dobrovolně (bohužel u našich nejmenších záleží hodně na možnostech rodičů) a od 4. ročníku je účast povinná. Systém distančního vzdělávání samozřejmě působí velké komplikace rodičům, ale věřím, že se systém podařilo vyladit tak, aby se dětem i rodičům dostalo co největší podpory od nás pedagogických pracovníků. Stále platí, že pokud Vaše děti nezvládají objem úkolů či mají jiná trápení, nebojte se obrátit na třídní učitele. Částečná změna by měla nastat pro žáky 1. stupně od 25  ... pokračování článku

 

Druhý dnešní videonávod - Hangout Meet - jak vyvolat a přijmout videohovor.

Datum: 20.03   Autor příspěvku: Václav Nádvorník  )

 

Jednoduchý videonávod pro RODIČE jak pomoci dětem s orientací v úkolech na google classroom.

Datum: 20.03   Autor příspěvku: Václav Nádvorník  )

PS. Omlouvám se, že chybí pozdrav dobrý den - ten se nenahrál. :-)

 

Odkazy na webové stránky s online cvičeními a procvičováním.

Datum: 19.03   Autor příspěvku: Václav Nádvorník  Fotogalerie  )

Ve fotogalerii najdete odkazy na webové stránky, kde mohou děti procvičovat i jinak než na papíře. Seznam tvořili naši učitelé.

 

Videonávod pro žáky a rodiče - práce v google classroom

Datum: 17.03   Autor příspěvku: Václav Nádvorník  )