Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 3. ročník od 17.01.2022 do 28.01.2022

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Aktivně nasloucháš ostatním. (porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti) Respektuješ základní komunikační pravidla v rozhovoru. (respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru) Rozumíš písemnému zadání. (porozumí písemným pokynům přiměřené složitosti) Vyjadřuješ své pocity z přečteného textu. (vyjadřuje své pocity z přečteného textu) Kontroluješ vlastní písemný projev. (kontroluje vlastní písemný projev) Píšeš čitelně a úhledně. (píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena) Rozlišuješ větu jednoduchou a souvětí. (spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy) Rozlišuješ slovní druhy. (rozlišuje slovní druhy v základním tvaru) Poznáš slova příbuzná a vyhledáš je v textu. (vyhledává v textu slova příbuzná) Rozlišuješ ve slově kořen. (rozlišuje ve slově kořen) Rozlišuje ve slově část příponovou, předponovou. (rozlišuje ve slově část příponovou, předponovou) Odůvodňuješ a píšeš správně i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech. (odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech) pozorné, soustředěné, aktivní naslouchání (reakce otázkami) oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování čtení s porozuměním zážitkové čtení a naslouchání, volné vyjádření návyky spojené s kontrolou a opravou vlastní práce automatizace psacího pohybu věta a souvětí, spojky a jejich funkce, spojovací výrazy, vzorce souvětí podstatná jména, přídavná jména, slovesa, předložky, spojky, citoslovce zásady příbuznosti slov kořen slova, různé tvary téhož slova, přípony, předpony obojetné souhlásky, vyjmenovaná slova po L, P, S, Z Osobnostní a sociální výchova, komunikace - cvičení pozorování, empatického a aktivního naslouchání. Osobnostní a sociální výchova, sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj informací o sobě. Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopnosti poznávání - cvičení dovednosti řešení problémů.
Anglický jazyk Zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal. Rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu. Píše slova na základě textové a vizuální předlohy. Prohloubení slovní zásoby související se sportem a zájmovými činnostmi. Opakování slovesa have got, sloveso can Krátké rozhovory Čtení a poslech komiksu v učebnici, pochopení obsahu, odpovědi na otázku, popis obrázku. Básnička, písnička Názvy sportů, doplňování písmen do slov a doplňování slov do krátkých vět.
Člověk a jeho svět Písemně sčítáš a odčítáš čísla do 1 000. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel) Zaokrouhluješ přirozená čísla a odhaduješ výsledky. (zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel) Zpaměti násobíš a dělíš čísla do 100. (provádí zpaměti násobení a dělení v oboru malé násobilky) Řešíš a tvoříš slovní úlohy. (řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace) Rozeznáš, pojmenuješ, vymodeluješ a popíšeš bod, přímku, polopřímku, úsečku, kružnici. (rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a nachází v realitě jejich reprezentaci) Pojmenuješ vybrané rodáky, kulturní či historické památky a významné události Prahy. (pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu) Převyprávíš vybrané pražské báje a pověsti. (interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije) Třídíš přírodniny podle společných znaků. (roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků.) písemné sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem přes desítku v oboru 0 - 1000 zaokrouhlování na sta a desítky zaokrouhlování pro odhady a výsledky násobení a dělení v oboru malé násobilky řešení a tvorba slovních úloh o běžných situacích, které děti znají bod, přímka, polopřímka, úsečka rýsování úseček dané délky kultura a historie Prahy - Staroměstské náměstí, Pražský hrad a jeho okolí pražské báje a pověsti třídění přírodnin podle společných znaků - stromy, keře, byliny, savci, ptáci, plazi, hmyz, obojživelníci Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - řešení problémů
Kultura ducha a těla Zpíváš jednoduché písně. (zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase) Využíváš různé výtvarné techniky a materiály. (v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace) Spolupracuješ při týmových míčových hrách. (spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích) Spolupracuješ ve skupině na tvorbě jevištní situace. (spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní situace) zpěv jednoduchých písní v jednohlase různé výtvarné techniky a postupy výtvarného vyjadřování, kresba, malba a prostorová tvorba, hra s barvou, experimentování s různými výrazovými prostředky a materiály sportovní hry a míčové hry; základy sportovních a míčových her – manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel minisportů dramatická situace, příběh - řazení situací v časové následnosti Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - rozvoj schopností a dovedností výtvarného vyjádření. Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, poznávání lidí - vzájemné poznávání se ve třídě a ve skupině, kooperace a kompetice - rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci.