Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 6. ročník od 03.01.2022 do 14.01.2022

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Zájmenné skloňování Uplatňování pravopisných zásad Formuluje písemné dojmy ze své četby Vnímání, tvorba a reprodukce textu
Anglický jazyk Vypráví jednoduchý příběh či událost ze svého každodenního života. vyprávění jednoduchých příběhů jako sledu jednotlivých událostí za použití vět řazených za sebou nebo propojených základními spojkami popis událost za použití vět řazených za sebou nebo propojených základními spojkami Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků. Přítomný čas prostý x průběhový. Sloveso MUSET.
Matematicko fyzikální základ Charakterizuje a třídí a znázorní základní rovinné útvary. Využívá potřebnou matematickou symboliku Provádí početní operace v oboru desetinných čísel. Odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů. Sestaví správně podle schématu jednoduchý elektrický obvod. úsečka, přímka, polopřímka kruh, kružnice, mezikruží, n - úhelníky Geometrické značky Dělení desetinných čísel Obvod a obsah čtverce a obdélníku Úvod do tématu
Svět přírody Zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů. Přiměřené hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost Rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině. Rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu. základní pohyby Země krajinná sféra (funkce a typy krajiny) prostorové složky krajiny tvary zemského povrchu dokončení projektu Cesta kolem světa (časová pásma)
Člověk a společnost Posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů v rodině, ve škole, v obci. Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů. Uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví. Rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací. Rozlišuje zásadní společenské znaky důležité pro vymezení, ohraničení a určení regionů světa. -spolupráce lidí - osobní vlastnosti a možnosti jejich ovlivňování -sídelní oblasti, náboženské oblasti, kulturní oblasti
Estetická výchova využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách užívá k tvorbě některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace. intonování písní počítačová grafika, fotografie, video, animace zpěv písní s hudebním doprovodem, rytmizace (body percussion), kánon koláž - výtvarné zpracování fotografie
Informační a komunikační technologie Žák zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textovém editoru. Žák ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost. Žák pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví. Žák používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji. textový editor a jeho funkce, autorská práva, vyhledávání informací probíhají poslední prezentace žáků na téma Ptáci, shrnutí funkcí textového editoru, druhé šance
Člověk a svět práce Provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň. Užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku. Je schopen poskytnout první pomoc při úrazu. Pokračování v práci na výrobě robota. Opracování dřeva (hranolu) – vrtání. Čtení jednoduchých náčrtů, výkresů a pracovních postupů či návodů. První pomoc při drobných poraněních.
Tělesná výchova Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. basketbalová průprava volejbalová průprava průpravná cvičení v přehazované Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.