Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 7. ročník od 03.01.2022 do 14.01.2022

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Uvádí základní literární žánry a představitele středověké literatury. Tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá při komunikaci. Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché. Zná a uplatňuje správně zásady českého pravopisu při psaní i/y. Ovládá tvorbu jazykových projevů v jednoduchých komunikačních žánrech. staroslověnské písemnictví; kronika, legenda, satira časování sloves podmět a přísudek - opakování shoda podmětu a přísudku popis pracovního postupu - práce s osnovou
Anglický jazyk • Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných témat. • Žák adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích. • porozumění tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text) • zapojování se pomocí frází a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci témata: životní etapy, rodina Gramatika: sloveso "to be" v minulém čase (kladná a záporná oznamovací věta, otázka, odpovědi) V učebnice Project lekce 1/A
Španělský jazyk sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat vyplní základní údaje o sobě ve formuláři rodina a popis postavy reakce na otázky opakování probrané slovní zásoby, slovesa ser a tener, časování sloves 1- - 3 třídy zájmena a tvorba otázek měsíce v roce - otázka na datum narození práce s učebnicí četba textu - procvičení výslovnosti
Německý jazyk Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. - zápis a doplňování slov či slovních spojení číselné i nečíselné povahy Gramatika: - Tvorba otázek a pořádek slov ve větě - Zápor v německé větě Téma: Meine Hobbys
Matematicko fyzikální základ určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti; načrtne a sestrojí rovinné útvary; změří velikost působící síly přímá a nepřímá úměrnost; trojčlenka; Konstrukce lichoběžníku měření síly
Svět přírody Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin. Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin. opakování: stavba a funkce těla, orgánových soustav (obratlovci - paryby, ryby) rozeznání a zařazení běžných druhů do taxonomických skupin (obratlovci - ryby, paryby) práce s atlasem Test - paryby, ryby (v týdnu od 10. 1. - 14.1.) dle skupin
Člověk a společnost Objasní situaci Velkomoravské říše a její postavení v evropských souvislostech. Objasní situaci a vnitřní vývoj českého státu a jeho postavení v evropských souvislostech. Rozpozná základní znaky období románského, uvede jeho představitele a příklady významných kulturních památek z tohoto období. Analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu. práce s videem, doplnění informací, otevřené a uzavřené otázky počátky českého státu, jeho vnitřní vývoj, postavení v Evropě znaky románského umění - významné památky u nás v týdnu od 5.1. opakující kratší test Přemyslovci, Kosmas, živé obrazy, obhajoba Boleslava I. , co je podstatné v textu- vyhledávání, práce s mapou, referáty ročníkový projekt - spolupráce
Estetická výchova Realizuje na základě svých schopností a dovedností písně a skladby různých hudebních stylů a žánrů. Nalézá vhodnou formu pro prezentaci vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření. Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření. K výtvarnému vyjádření využívá samostatně pestré množství výtvarných prostředků. Hudební styly a žánry 20. a 21. st.; tvorba vlastní písně Vztah obsahu a formy uměleckého vyjádření; prezentace vlastních/cizích výtvorů Reflexe na vlastní tvorbu Malba a kresba Práce s hudebním programem Garage band.
Informační a komunikační technologie Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v multimediální formě. (Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj - kreativita) Zpracuje informace v multimediální podobě. Záznam a úprava zvuku a videosekvencí. Používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji.
Člověk a svět práce Typy rozpočtů - schodkový, vyrovnaný, přebytkový
Tělesná výchova Žák osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v přehazované a zařazovaných doplňkových sportech. Žák usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti. přehazovaná, volejbalová průprava, doplňkové sporty
Člověk a příroda Rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) živočichů. Ryby - vnitřní orgány Propojení s EV tvorba otvírací ryby