9.10.2017 - 20.10.2017, 4.r.

1 . 6 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Používáš ve slovech správné koncovky. Správně píšeš slova se skupinami bě/bje, vě/vje, pě a slova se zdvojenými souhláskami. (rozlišuje ve slově kořen, předponovou a příponovou část a koncovku)

Rozlišíš komiks, bajku, poezii, příběh s dětským hrdinou a naučnou literaturu. (rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů)

Průběžně naplňované výstupy viz roční plán.
opakování - kořen, předpona, přípona, vyvození koncovky, skupiny bě/bje, vě/vje, pě a zdvojené souhlásky

druhy a žánry dětské literatury
literatura umělecká a věcná
bajka
Anglický jazyk
Rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Rozpoznávání známých slova a slovních spojení (předměty, osoby, zvířata, činnosti, číselné či časové údaje) v krátkém textu s tématem z běžného života. Osobní údaje, číselné údaje do 100, množné číslo.
Člověk a jeho svět
Vyčteš informace z mapy. (rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map a vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí)

Popíšeš vývoj člověka. (rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození)

Chápeš význam zdravého životního stylu. (uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou)

Orientuješ se v historii českého státu. (rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik)

Využíváš základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie.

Při vyhledávání informací na internetu používáš jednoduché a vhodné cesty.

Průběžně naplňované výstupy viz roční plán.
náčrt, plán, mapa
mapové značky, čtení z mapy, použití barev na mapách

vývoj člověka

zdravý životní styl a preventivní ochrana zdraví

příchod Slovanů

ovládání počítače
popis součástí
orientace na klávesnici

práce se školní www prezentací a dalšími prezentacemi
Výchova demokratického občana, občanská společnost a škola - demokratické vztahy ve škole, škola jako model otevřeného partnerství.
Dělíš se zbytkem. Sčítáš a odčítáš do milionu. Násobíš dvojciferným a trojciferným číslem. Dělíš jednociferným číslem. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel)

Počítáš se závorkami. Provádíš výpočty ve správném pořadí. (využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání)

Průběžně naplňované výstupy viz roční plán.
dělení se zbytkem

principy asociativnosti a komutativnosti sčítání a násobení pravidla pro pořadí operací v oboru přirozených čísel (sčítání, odčítání, násobení, dělení) význam a užití závorek výhody sdružování čísel při sčítání několika sčítanců bez závorek
odhad výsledku a kontrola písemného výpočtu
kontrola opakováním výpočtu, záměnou sčítanců, obrácením výkonu
Kultura ducha a těla
Pracuješ s notovým zápisem. (realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not)

Provádíš jednoduché hudební improvizace. (provádí elementární hudební improvizace)

Reaguješ na hudbu pohybem. (ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace)

Průběžně naplňované výstupy viz roční plán.
práce s notovým zápisem

hra na jednoduché rytmické a melodické hudební nástroje, hudební improvizace

taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance
pohybové vyjádření hudby a reakce na změny proudu znějící hudby – pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků.
Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - samostatné objevování možností hudebního vyjádření.

Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, komunikace - pohyb jako způsob vyjadřování.