23.10.2017 - 10.11.2017, 4.r.

1 . 6 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Určíš slovní druhy. Píšeš i/y v koncovkách podstatných jmen, určíš pád, číslo, rod a vzor. U sloves určíš osobu, číslo, čas a způsob. (určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu)

Používáš ve slovech správné koncovky. Správně píšeš slova se skupinami bě/bje, vě/vje, pě a slova se zdvojenými souhláskami. (rozlišuje ve slově kořen, předponovou a příponovou část a koncovku)

Píšeš správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách. (píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách)

Rozlišíš komiks, bajku, poezii, příběh s dětským hrdinou a naučnou literaturu. (rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
slovní druhy a jejich třídění, tvary slov

koncovky ohebných slov
skupiny bě/bje, vě/vje a pě
zdvojené souhlásky

vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná

bajka
Anglický jazyk
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. Základní zdvořilostní obraty v pomalu vedených rozhovorech. Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, komunikace - omluva, pozdrav, prosba.

Množné číslo, opakování konverzačních frází, čísel, hláskování a členů - dokončení první lekce.

Začátek lekce 2 - Where are you from? (cizí země).
Člověk a jeho svět
Poznáš chování, které porušuje základní lidská práva. (rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou, a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy)

Objasníš historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů. (objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů)

Orientuješ se v historii českého státu. (rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik)

Uplatňuješ ohleduplné chování k druhému pohlaví. (uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku)

Objevuješ a zjišťuješ propojenost prvků živé a neživé přírody. (objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody)

Využíváš základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie.

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
základní lidská práva, demokratické principy

státní svátky a významné dny

Velkomoravská říše

základy sexuální výchovy, partnerství, rodičovství - rodina a partnerství, biologické a psychické změny v dospívání

živá a neživá příroda

přírodní společenstva - les, louka, rybník

ovládání počítače
popis součástí
orientace na klávesnici
Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola - způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy.

Environmentální výchova - ekosystémy - funkce ekosystémů.
Dělíš se zbytkem. Sčítáš a odčítáš do milionu. Násobíš dvojciferným a trojciferným číslem. Dělíš jednociferným číslem. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel)

Sestrojíš kolmice. (sestrojí kolmice)

Narýsuješ kruh, kružnici, čtverec a obdélník. (narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
dělení čísla dvojciferného jednociferným

kolmice a průsečík kolmic

rýsování obdélníku, čtverce
Kultura ducha a těla
Pracuješ s notovým zápisem. (realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not)

Při výtvarném tvoření se snažíš zachytit linie, tvary, objemy, a kontrasty. (při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky výtvarného vyjádření, porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

Aktivně se účastníš rozcvičky. (zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
práce s notovým zápisem

prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, objemy, světelné a barevné kvality, textury - jejich jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru.

příprava organismu před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, protahovací a napínací cvičení