13.11.2017 - 24.11.2017, 4.r.

22 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Určíš slovní druhy. Píšeš i/y v koncovkách podstatných jmen, určíš pád, číslo, rod a vzor. U sloves určíš osobu, číslo, čas a způsob. (určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu)

Sestavíš osnovu vyprávění. (sestaví osnovu vyprávění a posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
slovní druhy a jejich třídění
podstatná jména
(pád, číslo, rod, vzor)
tvary slov

vnímání podrobností ve sdělení a posuzování jejich významu v celku
posouzení úplnosti x neúplnosti daného slohového útvaru
Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění.
Anglický jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Popis skutečnosti se kterými se běžně setkává (předměty, zvířata, činnosti..), za použití slovních spojení a vět. Odkud jsi? Cizí země, sloveso BÝT, rodina.
Člověk a jeho svět
Objasníš historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů. (objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů)

Orientuješ se v historii českého státu. (rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik)

Popíšeš vývoj člověka. (rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození)

Pracuješ s textem a obrázkem v textovém editoru.

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
Svátek Cyrila a Metoděje,
17. listopad

První Přemyslovci

vývoj člověka

základní ovládání programu
práce se souborem, otevření, zavření, uložení a tisk dokumentu
psaní a mazání textu

Osobnostní a sociální výchova, Seberegulace a sebeorganizace - organizace vlastního času, plánování učení a studia.

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - tvůrčí využívání ICT
Výchova v myšlení v evropských a globálních souvislostech (jedno z možných témat výuky)
Dělíš se zbytkem. Sčítáš a odčítáš do milionu. Násobíš dvojciferným a trojciferným číslem. Dělíš jednociferným číslem. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel)

Narýsuješ kruh, kružnici, čtverec a obdélník. (narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce)

Sestrojíš kolmice. (sestrojí kolmice)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
násobení jednociferného a dvojciferného čísla, dělení čísla dvojciferného jednociferným, dělení se zbytkem, písemné sčítání a odčítání do 1000

rýsování obdélníku, čtverce

kolmice a průsečík kolmic
Kultura ducha a těla
Rozlišuješ kvality tónů. (rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby)

Při výtvarném tvoření se snažíš zachytit linie, tvary, objemy, a kontrasty. (při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky výtvarného vyjádření, porovnává je na základě

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
kvalita tónů, tempo, dynamika hudby a jejich označování

prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, objemy, světelné a barevné kvality, textury - jejich jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru.