27.11.2017 - 8.12.2017, 4.r.

1 . 6 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Určíš slovní druhy. Píšeš i/y v koncovkách podstatných jmen, určíš pád, číslo, rod a vzor. U sloves určíš osobu, číslo, čas a způsob. (určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu)

Rozlišíš komiks, bajku, poezii, příběh s dětským hrdinou a naučnou literaturu. (rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů)

Poznáš rým, verš a sloku. (při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
slovní druhy a jejich třídění
podstatná jména
(pád, číslo, rod)
tvary slov


druhy a žánry dětské literatury
lidová slovesnost, poezie

literární pojmy
Anglický jazyk
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností. Porozumění smyslu jednoduchých vět vztahujících se k osvojovaným tématům v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně. Odkud jsi? Dotazy na rodinu.
Člověk a jeho svět
Orientuješ se v historii českého státu. (rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik)

Popíšeš vývoj člověka. (rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození)

Chápeš důležitost rovnováhy v přírodě. (objevuje a zjišťuje princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka)

Pracuješ s textem a obrázkem v textovém editoru.

Komunikuješ pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení.

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
život za vlády prvních Přemyslovců, románský sloh

vývoj člověka

rovnováha v přírodě
podíl člověka na stavu přírody a krajiny

základní ovládání programu
práce se souborem, otevření, zavření, uložení a tisk dokumentu
psaní a mazání textu

zřízení a údržba emailové adresy na veřejném serveru
odesílání a příjem emailu bez přílohyOsobnostní a sociální výchova, Seberegulace a sebeorganizace - organizace vlastního času, plánování učení a studia.

Environmentální výchova, Vztah člověka k prostředí - příroda a kultura obce a její ochrana.

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - tvůrčí využívání ICT
Výchova v myšlení v evropských a globálních souvislostech (jedno z možných témat výuky)
Dělíš se zbytkem. Sčítáš a odčítáš do milionu. Násobíš dvojciferným a trojciferným číslem. Dělíš jednociferným číslem. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel)

Narýsuješ kruh, kružnici, čtverec a obdélník. (narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce)

Graficky sčítáš a odčítáš úsečky, určíš obvod mnohoúhelníku. (sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
násobení jednociferného a dvojciferného čísla, dělení čísla dvojciferného jednociferným, dělení se zbytkem, písemné sčítání a odčítání do 1000

rýsování obdélníku a čtverce

grafické sčítání a odčítání úseček sčítání částí lomené čáry obvod mnohoúhelníku
odhad výsledku a kontrola písemného výpočtu
kontrola opakováním výpočtu, záměnou sčítanců, obrácením výkonu
Kultura ducha a těla
Pracuješ podle návodu. (Pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu)

Rozlišuješ kvality tónů. (rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby)

Při výtvarném tvoření se snažíš zachytit linie, tvary, objemy, a kontrasty. (při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky výtvarného vyjádření, porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
postup podle stručného a srozumitelného slovního návodu, předlohy a náčrtu

kvalita tónů, tempo, dynamika hudby a jejich označování

prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, objemy, světelné a barevné kvality, textury - jejich jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru.