11.09.2017 - 22.09.2017, 7.r.

16 . 12 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště v ustálených slovních obratech, úslovích a rčeních.

Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.
slova domácí a přejatá, význam slov, slovotvorný rozbor, zásady tvoření slov, způsoby obohacování sl. Zásoby, ustálená slovní spojení, obraty, úsloví, rčení, přísloví


výběr vhodných jazykových prostředků pro vypravování
Anglický jazyk
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.

Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech.
porozumění obsahu krátkého a jednoduchého textu týkajícího se každodenních témat (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text)

promluva na osvojené téma podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou
Opakování učiva z šestého ročníku. Přítomné časy průběhový a prostý. Vyjádření budoucnosti pomocí "going to".

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá – reálie anglicky mluvících zemí.
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. • rozpoznávání známých slov, slovních spojení, jednoduchých vět a jejich významu Úvod do německého jazyka.
Germanismy v českém jazyce.
Německá abeceda,výslovnost a pravopis.
Pozdravy a základní fráze.
Španělský jazyk
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, volného času a podobné otázky pokládá. reakce na otázky, poskytování a vyžádání informací abeceda, výslovnost, pozdravy a rozloučení, otázka a odpověď na jméno, bydliště, momentální stav.
Člověk a společnost
Porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie.
Antický Řím
Informační a komunikační technologie
Komunikuje prostřednictvím internetu. Práce se školní emailovou adresou, opakování základních aplikací google. Práce v google classroom. Pravidla práce v mediatéce.
Člověk a svět práce
Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model. tvorba modelů z různých materiálů - origami z papíru
Matematicko fyzikální základ
Opakování učiva 6. ročníku


Řeší lineární rovnice.
Opakování učiva 6. ročníku


Lineární rovnice, ekvivalentní úpravy
Celá čísla, desetinná čísla, zlomky, přednosti početních úkonů, rýsování trojúhelníků včetně postupu konstrukce.
Svět přírody
Rozliší základní projevy a podmínky života.

Vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti.

Třídí a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek.

Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.
vývin, růst, výživa, rozmnožování, reakce na podněty

pohlavní a nepohlavní rozmnožování


systém organismů (obratlovci)

stavba a funkce těla, orgánových soustav (obratlovci - ryby, obojživelníci, plazi)
Přírodopis 6 - str. 12-14 - Projevy a podmínky života

Přírodopis 7 - str. 8-11 - Paryby, Ryby
Estetická výchova
Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.

uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti v košíkové a přehazované.

Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v zařazovaných doplňkových sportech.
průpravná cvičení v basketbale a přehazované


doplňkové sporty