11.09.2017 - 22.09.2017, 9.r.

24 . 3 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Opakování (větné členy, věty vedlejší, slovní zásoba)
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období od 2. poloviny 19. století do moderny.
Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.


Realismus v Čechách a ve světě, „de siècle“, moderna a její představitelé


Strukturovaný životopis
Anglický jazyk
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech. • vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí, způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k tématům, se kterými se může běžně setkat ve svém životě Průřezové téma: Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - vyhledávání zábavních, informativních a společensky významných prvků ve sdělení.

Velká Británie. Opakování, rozřazení žáků do skupin.
Německý jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. •popis skutečností, se kterými se běžně setkává, za použití jednoduchých slovních spojení a vět Opakování učiva 8. ročníku.
Téma:Ferien und Reisen
Rozkazovací způsob.
Španělský jazyk
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům
PT: Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
rozpoznávání známých slov a slovních spojení v krátkém textu z běžného života

porozumění významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět - opakování sloves pravidelných a nepravidelných
opakování sloves, Mi día - prázdninový režim
- opakování přídavných jmen
- konverzační cvičení
Člověk a společnost
vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým nerovnoměrnost vedla

charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií.

na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky
• kulturní, společenské a hospodářské rozdíly mezi evropskými státy

• kolonialismus, konflikty mezi velmocemi

• první světová válka
Člověk a svět práce
Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti.
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel.
Určí podmínky řešitelnosti lomených výrazů.
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic.
Využívá zákonu odrazu světla při řešení problémů a úloh.
absolutní hodnota
opakování úprav zlomků
podmínky řešitelnosti

opakování řešení lin. rovnic

odraz světla
Opakovací písemné práce - teplo, úpravy výrazů.
Svět přírody
Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy.stavba, funkce a význam orgánů, orgánových soustav - opěrná soustava.Estetická výchova
Žák vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.

Porovná slyšenou skladbu z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami.
Linie, objemy, světlostní a barevné kvality, kontrast.


Znaky hudebních stylů a slohů.
Realismus. Kresba portrétu.Poslech hudby - Verdi, Čajkovskij
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Odbíjená - odbíjení obouruč spodem a vrchem, podání; doplňkové sporty