11.9.2017 - 22.9.2017, 5.r.

17 . 12 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu. slovní druhy a jejich třídění
tvary slov
podstatná jména (rod, číslo, pád a vzor)
slovesa (osoba, číslo, čas a způsob)
Opakování ze 4. ročníku
Anglický jazyk
Rozumí jednoduchým zřetelně vysloveným slovům a větám, které souvisejí s probíranými tématy.
Rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života.
Slovní zásoba a jazykové prostředky související s trávením volného času, zájmů, bydlení a zařízení. Rozpozná známá slova a slovní spojení v pomalém projevu. Rozřazovací testy a rozdělení žáků do skupin.
Člověk a jeho svět
Zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích.
Vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti Vesmíru souvislost s rozdělením času a střídání ročních období.
Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik.
Zážitky, zkušenosti, zajímavosti z cest.Úvod do tématu vesmír - základní pojmy.Opakování Jagellonců
Informační a komunikační technologie
Při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty. Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie. Bezpečnost práce na internetu. Ovládání počítače, popis jeho součástí.
Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel.
Provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel.
Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel. (Slovní úlohy řešené jednou a dvěma počteními operacemi.)
Zaokrouhlování na miliony, tisíce, sta a desítky.

Písemné sčítání, odčítání, násobení.
Čísla větší než milion.
Slovní úlohy řešené jednou a dvěma počteními operacemi.
Opakování rovinných obrazců, malé násobilky, ... ze 4. ročníku
Kultura ducha a těla
Užívá a kombinuje prvky výtvarného vyjádření ve vztahu k celku.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti.
Zvládá základní techniku speciálních cvičení, koriguje techniku cvičení podle pokynů učitele.
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
Plošné vyjádření linie a barevné plochy.

Vybíjená, minibasketbal - průpravné hry.

Tělesná zdatnost

NázvoslovíZpěv písní.
Opakování not