25.9.2017 - 6.10.2017, 5.r.

24 . 10 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu.

Rozpozná ve slově koncovku.
• tvary slov
• podstatná jména (rod, číslo, pád a vzor)

• koncovky podstatných jmen

Anglický jazyk
Jednoduše sdělí základní informace o sobě, své rodině a bydlení.
Odpoví na jednoduché otázky týkající se vlastní osoby, rodiny a bydlení.
Popíše pokoje a umístění nábytku s využitím předložek místa. Sloveso can/can´t, there is/are, předložky místa.
Člověk a jeho svět
Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik.
Vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti Vesmíru souvislost s rozdělením času a střídání ročních období.

HabsburkovéPlaneta Země, pohyby Země, střídání ročních období a dne a noci. Sluneční soustava
Informační a komunikační technologie
Komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení. Orientace v prostředí emailu, práce s adresářem emailu.
Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel.

Provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel.

Řeší úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel.
Zaokrouhlování na miliony, tisíce, sta a desítky
Zaokrouhlování pro odhady a kontrolu výsledku.
Písemné sčítání a odčítání
Písemné násobení trojciferným a čtyřciferným číslem
Čísla větší než milion.
Slovní úlohy řešené jednou a dvěma počteními operacemi.
Kultura ducha a těla
Na základě svých hudebních schopností a dovedností využívá jednoduché popřípadě složitější nástroje k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní.
Nalézá vhodné prostředky pro výtvarná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě.
hra na jednoduché hudební nástroje (melodické či rytmické)


malba a kresba

Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti minibasketbal, vybíjená, doplňkové sporty

jedná v duchu fair play