13.11.2017 - 24.11.2017, 5.r.

16 . 12 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu.

Při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy.

Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů.
Přídavná jména přivlastňovací.

Základní literární pojmy.

Bajka.
Anglický jazyk
Odpoví na jednoduché otázky týkající se města.
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů, které se týkají činností, které umí či neumí.
Sloveso can/can´t, dokončení 5. lekce, popis obrázků, písnička, předložky, poslech.
Člověk a jeho svět
Vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí.
Porovnává na základně pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy.
Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik.
Objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů.
Práce s mapou světa - kontinenty.
Třídění organismů do skupin.
Bílá hora
Sametová revoluce.
Informační a komunikační technologie
Aktivně využívá výukových programů. Pracuje s textem a obrázkem v textovém editoru. Výukový program Hravě žij zdravě! Základní ovládání programu; psaní a mazání textu; formát písma, odstavce; vkládání obrázku; kopírování textu
Sestrojí kolmice a rovnoběžky
Sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran.
Provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel.
konstrukce kolmic a rovnoběžek
Grafický součet úseček
Obvod rovinných obrazců - graficky, součtem délek stran.
Písemné dělení jednociferným dělitelem.
Kultura ducha a těla
Užívá a kombinuje prvky výtvarného vyjádření ve vztahu k celku.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry (Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj,kreativita - samostatné objevování možnosti doprovodu na jednoduché nástroje)
Plošné vyjádření linie a barevné plochy.
Základy přehazované, minibasketbal, doplňkové sporty, průpravné hry.
Orffovy nástroje, zpěv