11.9.2017 - 22.9.2017, 6.r.

17 . 12 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Opakování (slovní druhy, stavba slova, přídavná jména)
Správně třídí slovní druhy.
Používá správné tvary slov v písemném projevu.skloňování podstatných a přídavných jmen, stupňování přídavných jmen;
Anglický jazyk
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně.
Popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.
Porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života za použití jednoduchých vět
Opakování učiva z 5. ročníku: přítomné časy - prostý a průběhový; Wh- otázky.

Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Člověk a společnost
Charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu. vznik člověka, lidská společnost v pravěku V týdnu od 18.9.-22.9. probíhá ozdravný pobyt ve zdravotně příznivém prostředí.
Objasní potřebu tolerance ve společnosti.
Zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi.
společenská tolerance a intolerance
solidarita
Osobnostní a sociální výchova, hodnoty, postoje, praktická etika - respektování ostatních.


Osobnostní a sociální výchova, hodnoty, postoje, praktická etika - prosociální chování (neočekávání protislužby).
Informační a komunikační technologie
Komunikuje pomocí internetu Práce se školní emailovou adresou, opakování základních aplikací google. Práce v google classroom. Pravidla práce v mediatéce.
Člověk a svět práce
Provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň vlastnosti technických materiálů
základní obrábění materiálů
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - řeč předmětů
Osobnostní a sociální výchova, kooperace a kompetice - dovednost navazovat na druhé, organizace práce ve skupině.
Matematicko fyzikální základ
Pracuje s měřítky map a plánů.

Zná základní fyzikální jednotky a jejich převody.
Měřítko map

Převody jednotek délky
Svět přírody
Srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy.

Ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu.

Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech.
vlastnosti Země v porovnání s dalšími tělesy naší sluneční soustavy

orientační body a pomůcky a přístroje, stanoviště, určování světových stran, orientace podle mapy a pohyb v terénu

zásady bezpečného pobytu ve volné přírodě, první pomoc a transport zraněného, zásady chování v případě mimořádné události
Dva poslední výstupy budou naplněny v rámci ozdravného pobytu na Šumavě.
Estetická výchova
Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.
Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase.
uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálních


nácvik zpěvu jednoduchých písní s doprovodem
Tělesná výchova
Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

zásady bezpečného chování na sportovních akcích ve škole i mimo školu
zásady bezpečného používání sportovních potřeb, nářadí a náčiní
pohybové hry
netradiční pohybové hry
turistika a pobyt v přírodě
v rámci ozdravného pobytu na Šumavě