25.9.2017 - 6.10.2017, 6.r.

22 . 10 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.

Používá správné tvary slov v písemném projevu
- stupňování přídavných jmen


- tvary duálové
Anglický jazyk
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech.
• porozumění obsahu krátkého a jednoduchého textu týkajícího se každodenních témat (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text)
• promluva na osvojené téma podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou
Užití přítomných časů - prostého a průběhového.
Wh- otázky.
Slovní zásoba k tématu zvířata.
Člověk a společnost
Objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnost.

Rozlišuje a porovnává soukromé vlastnictví, státní vlastnictví a skupinové vlastnictví.
neolitická revoluce


formy vlastnictví
Porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní poměry, zvláštnosti a podobnosti jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států. čtení z mapy, práce s textem
Informační a komunikační technologie
Komunikuje prostřednictvím internetu Ovládá práci v textovém editoru google classroom Základní opakování práce s textovým editorem google.
Člověk a svět práce
Výroba dřevěné krychle a její uprava na hrací kostku. Názorné předvedení práce s pilou na dřevo,úhelníkem,rašplí a pilníkem.
Matematicko fyzikální základ
Řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel.

Změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa.
znaky dělitelnosti, prvočíslo

zkoumání a porovnávání společných a různých vlastností látek a těles
Svět přírody
Zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů.
Prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země.
základní pohyby Země

tvar Země
Estetická výchova
Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.
Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase.
uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálních


nácvik zpěvu jednoduchých písní s doprovodem
dynamické prostředky - malba, barevné schéma
rytmus a vokální doprovod
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

pohybové hry