23.10.2017 - 10.11.2017, 6.r.

16 . 12 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky.

Tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.

Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.
klíčová slova, redukce obsahu textu, hlavní myšlenka textu, myšlenková mapazájmenné skloňování


Slovesné tvary
Anglický jazyk
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.
Reaguje na jednoduché písemné sdělení.
-porozumění obsahu krátkého a jednoduchého textu týkajícího se každodenních témat (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text)
-písemné odpovědi s použitím jednoduchých frází a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají probíraných témat
Minulý čas a téma cestování, pravidelná a nepravidelná slovesa, lekce 3 v učebnici.
Člověk a společnost
Uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví

Posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla.
typy památek (architektonické, hmotné umělecké, písemné, technické, nehmotné)


funkce lidského sídla
Rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací

Posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů v rodině, ve škole, v obci.
společné znaky nejstarších starověkých civilizací


spolupráce lidí
Osobnostní a sociální výchova, kooperace a kompetice - rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci.
Informační a komunikační technologie
Pracuje s textem a obrazkem v textovem editoru Vyuziva informace z ruznych zdroju a posuzuje jejich verohodnost. Tvorba referatu na zadane tema.
Člověk a svět práce
Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí. použití ručního nářadí pro obrábění materiálů
Matematicko fyzikální základ
Řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel.


Využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet.
Největší společný dělitel
Nejmenší společný násobek
Slovní úlohy

vlastnosti permanentního magnetu
magnetické pole
Svět přírody
Aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny.
Rozeznává hranice mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině.
Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin.
Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka.
rozeznání a systematické zařazení běžných druhů živočichů do taxonomických skupin, práce s atlasem (savci)
Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka. rozšíření a význam živočichů, hospodářsky významné druhy, ochrana živočichů (savci)
Estetická výchova
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.

interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.
intonování písnívýtvarné umění období probíraného souběžně v oboru dějepis
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - artefakty mající vztah k Evropě a světu.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu.


basketbalová průprava, volejbalová průprava, průpravná cvičení v přehazované
zásady bezpečného chování na sportovních akcích ve škole i mimo školu
zásady bezpečného používání sportovních potřeb, nářadí a náčiní