13.11.2017 - 24.11.2017, 6.r.

22 . 10 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky.

Tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.

Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.

klíčová slova, redukce obsahu textu, hlavní myšlenka textu, myšlenková mapazájmenné skloňování (zájmeno jenž)


Slovesné tvary

- psaní velkých písmen v názvech a jménech
Anglický jazyk
Zeptá se na základní informace.
Vypráví jednoduchý příběh či událost ze svého každodenního života.
- zjišťování informací týkající se minulých událostí a běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět
- vyprávění jednoduchých příběhů jako sledu jednotlivých událostí za použití vět řazených za sebou nebo propojených základními spojkami
Osobnostní a sociální výchova, komunikace – komunikace v různých situacích.
Vyjádření událostí v minulosti - lekce 3.
Člověk a společnost
Rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací.


Uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví
Egypt - Stará říše, geografie severní s severovýchodní Afrikytypy památek (architektonické, hmotné umělecké, písemné, technické, nehmotné)

Sedm divů světa
Pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel.

Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů.
sídla a sídelní systémy


osobní vlastnosti a možnosti jejich ovlivňováníOsobnostní a sociální výchova, seberegulace a sebeorganizace - stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení.
Informační a komunikační technologie
Pracuje s textem a obrázkem v textovém editoru. Komplexní práce - referát
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru celých čísel.


Využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet.

Rozliší vodič, izolant na základě analýzy jejich vlastností.


početní operace s celými čísly
pravidla přednosti početních úkonů

vlastnosti permanentního magnetu
magnetické pole

vodič
izolant


sčítání, odčítání, násobení, dělení
závorky
Svět přírody
Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí.
Používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii.
projevy chování živočichů, adaptace živočich k různým podmínkám prostředí.
základní kartografické, geografické a topografické pojmy
Estetická výchova
Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.


Interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.
intonování písní
výtvarné umění období probíraného souběžně v oboru dějepis - období starověku, Sedm divů světa
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.
Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče.


basketbalová a volejbalová průprava

trénink na OVOV