9.10.2017 - 20.10.2017, 7.r.

21 . 9 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov.

Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie.

Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu.
slovotvorný rozbor, zásady tvoření slov, způsoby obohacování sl. zásobytvorba textu, rozvoj autorského stylu, užití správné terminologiedialog, použití vhodných komunikačních prostředků vzhledem k záměru mluvčího a kom. situaci
Anglický jazyk
Reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných témat.
Písemné odpovědi s použitím jednoduchých frází a vět v minulém čase.
Porozumění tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text).
Minulý čas prostý - pravidelná a nepravidelná slovesa, záporné věty i otázky.
V učebnici Unit 1/A,B
Německý jazyk
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá. Reakce na otázky, poskytování a vyžádání konkrétních informací. Časování pravidelných sloves.
Časování nepravidelných sloves haben a sein.
Téma: Ich und meine Familie.
Španělský jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a
týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.
rozpoznávání známých slov, slovních spojení, jednoduchých vět a jejich Zápor u sloves, tvoření otázek, jak pozdravit, jak se představit, jak poprosit a poděkovat.
Člověk a společnost
Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci.

Uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví.

Popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik.

Vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život.

Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje.

Uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu.
Antický Řím

Typy památek (architektonické, hmotné umělecké, písemné, technické, nehmotné)


Etnický obraz Evropy po stěhování národů

Projevy vandalismu

Volby

Orgány samosprávy
Informační a komunikační technologie
Využívá prezentační program pro tvorbu prezentací. samostatná práce na zadané prezentaci v programu prezi.com
Člověk a svět práce
Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model. tvorba modelů z různých materiálů - origami z papíru, modely z kartonu
Matematicko fyzikální základ
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic.

Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.
slovní úlohy

Braunův pohyb, difuse
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Třídí a zařadí vybrané organismy do říší a nižších jednotek.

Rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin.

Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů.

Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka.

stavba a funkce těla, orgánových soustav (obojživelníci, plazi)

systém organismů

rozeznání a zařazení běžných druhů do taxonomických skupin (obojživelníci)
práce s atlasem

přizpůsobení organismů různým podmínkám prostředí (obojživelníci, plazi)

význam obojživelníků v přírodě
Přírodopis 7 - str. 14-17
Estetická výchova
Porovnává na konkrétních příkladech různé způsoby výtvarného vyjádření.

Obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztah pro získání osobitých výsledků.
různé způsoby výtvarného zpracování stejného námětu či tématu

osobitá tvorba
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti-volejbalová průprava.
horní a spodní odbití, horní a spodní podání