13.11.2017 - 24.11.2017, 7.r.

24 . 10 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry české středověké literatury do počátku 15. století a jejich významné představitele.

Uvádí základní literární směry světové literatury středověkého období a jejich významné představitele.

Používá správné tvary slov v písemném projevu.

Používá pravidla pro psaní správných koncovek v přísudku.

Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie.
staroslověnské písemnictví, latinsky a česky psaná literatura českých autorů


přehled významných literárních děl středověkého období


slovesný rod a vid, slovesné tvary dle slovesných tříd a vzorů

shoda přísudku s několikanásobným a všeobecným podmětem

Popis a charakteristika
Anglický jazyk
Popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života za použití jednoduchých vět.
Psaní jednoduchých příběhů/událostí jako sledu jednotlivých událostí za použití vět logicky řazených za sebou.
Minulý čas a téma rodina - lekce 1.
Německý jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Představování a popis sebe, jednotlivých členů rodiny a přátel. Číslovky 20-100
Tvorba otázek.
Pořádek slov ve větě.
Téma: Meine Hobbys
Španělský jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
rodiny, volného času a dalších osvojovaných témat.
představování a popis sebe, jednotlivých členů rodiny a přátel. Členové rodiny- jejich pojmenování, věk, zaměstnání. Přídavná jména popisná. Slovesa TENER a HACER.
Člověk a společnost
popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik.

popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku christianizace a vzniku států.

objasní situaci Velkomoravské říše a její postavení v evropských souvislostech.


pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel

rozlišuje zásadní společenské znaky důležité pro vymezení, ohraničení a určení regionů světa.
etnický obraz Evropy po stěhování národůzměny způsobené přijetím křesťanství, vznik nových států


Sámova říše, Velká Moravasídla a sídelní systémy


sídelní oblasti, náboženské oblasti, kulturní oblasti
Informační a komunikační technologie
Pracuje v tabulkovém kalkulátoru. Úvod do tabulkového kalkulátoru. Základní početní operace a principy.
Člověk a svět práce
Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model. tvorba modelů z různých materiálů - papír, karton
Matematicko fyzikální základ
Určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti.

Změří velikost působící síly.
přímá a nepřímá úměrnost

měření síly
Svět přírody
Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních skupin.

Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života.

Vytváří a využívá osobní myšlenková schémata a mapy pro orientaci v konkrétních regionech.
rozeznání a zařazení běžných druhů do skupin (plazi)


projevy chování plazů


geografie Latinské Ameriky
Učebnice Přírodopis 7 - str. 17-22

Hravý Zeměpis - str. 18-33

Školní atlas světa - str. 110-128
Estetická výchova
Interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.

Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.
výtvarné umění období probíraného souběžně v oboru dějepis - románský sloh, období po stěhování národů


výtvarná tvorba jako prostředek pro osobité vyjádření
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti-volejbalová průprava.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti-basketbalová průprava.

Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v přehazované a zařazovaných doplňkových sportech.
spodní a horní odbití, spodní a horní podání


basketbalový dribling a poziční střelbadoplňkové sporty