11.9.2017 - 22.9.2017, 8.r.

17 . 12 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.

rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele.

odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru.
- morfologická a syntaktická pravidla


- větný rozbor věty jednoduché


- literární druhy a žánry, práce s textem, ich a er forma, téma a syžet,reprodukce děje
- cestopisy a deníkové záznamy
-jazyková složka umělecké literatury
- gramatika - opakování ( vyjm. slova, koncovky podst. a příd. jmen, shoda přísudku s podmětem, velká písmena)
- základní a rozvíjející větné členy, opakovací test

- práce s textem, literární terminologie, povinná četba - diskuse, upřesnění
- slohová práce - 14denní úkol
- práce s textem Svěráka a Smoljaka
Anglický jazyk
Zeptá se na základní informaci.
Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace týkající se města.
Zjišťování informací týkající se známých témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět. Tvorba otázky, doptání se na cestu ve městě. Rozřazovací testy a rozdělení žáků do skupin.
Německý jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. •popis skutečností, se kterými se běžně setkává, za použití jednoduchých slovních spojení a vět Opakování učiva 7. ročníku.
Zeměpisné názvy.
Předložky se 3. a 4. pádem.
Španělský jazyk
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům
rozpoznávání známých slov a slovních spojení v krátkém textu z běžného života

porozumění významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět
Témata Mi familia, Mi amigo, Animales , Objetos en la clase - užití předložek místa a slovesa ESTAR.
- opakování slovní zásoby minulého roku, časování sloves pravidelných
- jednoduchá konverzační cvičení
- seznámení s novou učebnicí
Člověk a společnost
Kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání.
Opakování 7. ročníku
- architektonické slohy (románský sloh, gotika, renesance)
- Habsburkové na českém trůně do bitvy na Bílé Hoře
- Baroko
Člověk a svět práce
ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů.
Matematicko fyzikální základ


Provádí početní operace v oboru racionálních čísel.

Užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu.

Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností.
Opakování číselné obory, početní operace.

Provádí početní operace s absolutní hodnotou čísla.

Druhá mocnina a odmocnina- zavedení, početní příklady
Nazpaměť druhé mocniny čísel 0 až 20.

Na dělených hodinách
Svět přírody
Objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života.

Rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost.

Porovná působení vnitřních procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a lidskou společnost.
fyzickogeografická sféra - pomocník i rizikový faktor

fyzickogeografická sféra

vnitřní procesy v přírodní sféře
Estetická výchova
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů. linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v košíkové a zařazovaných doplňkových sportech.

Vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví.
košíková
doplňkové sporty


základní lidské potřeby a jejich hierarchie
složky zdraví a jejich interakce
Osobnostní a sociální výchova -sociální rozvoj - kooperace, kompetice.