23.10.2017 - 10.11.2017, 8.r.

16 . 12 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.
Využívá základy studijního čtení - vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu.
Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.
Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova.
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století.
Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu. PT: Sociální rozvoj- Komunikace
doplněk, příslovečná určení
- poznámky, výpisky, výtah (rozdíl mezi útvary), práce s odborným i uměleckým textem


- slovesný rod a vid


-zvuková stránka jazyka, výslovnost, přízvuk slovní a větný, výslovnost běžně užívaných cizích slov a jmen cizího původu, skloňování slov cizího původu, jejich přiřazování ke vzorům
- shrnutí období baroka, doba osvícenství
- rozšíření učiva
- práce s textem, reflexe- cestopis, interview


- slovesné kategorie


- vyhledávání cizích slov textu, práce se Slovníkem cizích slov


- propojení s ČS
- diskuse nad povinnou četbou
Anglický jazyk
Reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Rozumí krátkým a jednoduchým textům a vyhledá v nich potřebné informace.
Dokončení 4. lekce, písnička, nepravidelná slovesa.
Present Perfect, porozumění textům z učebnice, popis vlastní zkušenosti.
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům.
Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj - komunikace.
Rozpoznávání známých slov a slovních spojení v krátkém textu z běžného života.
Porozumění významu slov, slovním spojením a jednoduchým větám.
Souřadící spojky.
Vazba ich möchte + infinitiv.
Téma: Mein Haus, meine Wohnung-upevňování a procvičování slovní zásoby.
Španělský jazyk
Rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci.Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
-porozumění obsahu krátkého textu vztahujícího se k tématům každodenního života

vyhledávání konkrétních informací v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje k tématům z každodenního života
- předměty ve škoĺe
hudba LA, překlad textu, práce se slovníkem
Kde je? Jak se dostanu...- práce s mapou
- předměty ve škole, co se v nich dělá (opakování sloves) + časové údaje
Člověk a společnost
Zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství.
Porovnává a přiměřeně hodnotí politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti jednotlivých světadílů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států.
- Světové hospodářství - HDP, sektory
- Evropa - nerostné suroviny, zemědělství
- Práce se slepou mapou a školním atlasem
Vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti. - hospodářské, společenské a kulturní změny 18. století
- Reformy Marie Terezie a Josefa II.
- Průmyslová revoluce v západní Evropě
Člověk a svět práce
orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí.
Matematicko fyzikální základ
Užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu.

Zdůvodňuje a využívá polohové vlastnosti přímek a kružnic.

Modeluje situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel.
druhá odmocnina


vzájemná poloha přímky a kružnice
vzájemná poloha kružnic

opakování: znaky dělitelnosti, rozklad na prvočíselný součin
nejmenší společný násobek
největší společný dělitel
opakování, test


rýsovací pomůcky
Svět přírody
Objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života.

Rozlišuje důsledky vnějších geologických dějů, včetně oběhu vody.

Rozliší a porovná složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislosti a podmíněnost.
fyzickogeografická sféra - pomocník i rizikový faktor (hydrosféra)

oběh vody


složky a prvky hydrosféry a jejich vzájemná souvislost
Estetická výchova
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.

obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.
linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality

sledování změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality

zpěv s hudebním doprovodem
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v košíkové a zařazovaných doplňkových sportech.

Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí.

Zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy.
košíková
doplňkové sporty


přesná měření, jejich evidence a vyhodnocení

organizace prostoru a pohybových činností
Osobnostní a sociální výchova -sociální rozvoj - kooperace, kompetice.