13.11.2017 - 24.11.2017, 8.r.

16 . 12 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století.

- výběr vhodných jazykových prostředků
- produkce vlastních textů

- věta hlavní a vedlejší, druhy vedlejších vět
- vedení rozhovoru a jeho záznam- literatura pozdního baroka, klasicismus, jarmareční písně
- vlastní psaní - cestopis + interview (dokončení)
- slovesný rod a vid
- opakovací test na stavbu věty jednoduché (větné členy) a druhy vedlejších vět
- rozhovor se spolužákem na základě informací uvedených v cestopisech

- vyhledávání informací a výpisky, práce s textem, ve skupinách tvorba jarmareční balady- prezentace před třídou
Anglický jazyk
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase v předpřítomném čase.
Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy a konverzace, která se týká popisu cesty, práce nebo nějaké události.
Nácvik nepravidelných sloves.
Present Perfect
Německý jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Stavba vět, ve kterých se sdělují konkrétní informace.
Tvorba otázek.
Vazba ich möchte+infinitiv, slovesa s odlučitelnou předponou.
Téma: Mein Tag
Španělský jazyk
zapojí se do jednoduchých rozhovorů

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně

- téma Mi horario
- téma La ropa- základní slovní zásoba + sloveso llevar
- test na časové údaje, Mi asignatura favorita (kratší písemná práce- vlastní text)
- popis spolužáka, vyplnění jednoduchého dotazníku
- neurčitá zájmena todo, toda, cada
- slovesná vazba tener + que
Člověk a společnost
Vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti.
Objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých společenských struktur v Evropě na straně druhé.
- Osvícenství, hlavní myšlenky a jejich důsledky
- Francouzská revoluce (příčiny)
Posoudí význam ochrany lidských práv a svobod.
(PT: Výchova demokratického občana, občan, občanská společnost a stát – Listina základních práv a svobod.)
Člověk a svět práce
Orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí. problematika trhu práce, druhy prací
Matematicko fyzikální základ
Modeluje situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel.

Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných.

Určí hodnotu výrazu.

Využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles.

Analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru přirozených čísel.

Nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací.
(PT: Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj – Kreativita.)
slovní úlohy s využitím dělitelnosti


výrazy s proměnou a jejich zápis


hodnota výrazu

úlohy o rovnoměrném pohybu
Svět přírody
Objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života.

Uvede význam vlivu pondebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů.

Charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy a jejich doprovodné jevy, popíše jejich možné dopady a ochranu před nimi.

Rozlišuje chemické prvky, pojmy užívá ve správných souvislostech.
fyzickogeografická sféra - pomocník i rizikový faktor (atmosféra)

význam podnebí a vliv počasí pro život organismů

mimořádné události způsobené přírodními vlivy v ČR i ve světě, ochrana při mimořádných událostech


názvy a značky chemických prvků
PT: Osobnostní rozvoj, rozvoj schopností poznávání - svět z pohledu chemie.
Estetická výchova
obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.

dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.
sledování změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality

reflexe vokálního projevu
Tělesná výchova
Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí.

Podílí se na programech podpory zdraví v rámci školy a obce.

Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v košíkové a zařazovaných doplňkových sportech.
přesná měření, jejich evidence a vyhodnocení

prevence a programy podpory zdraví


košíková
doplňkové sporty


Osobnostní a sociální výchova -sociální rozvoj - kooperace, kompetice.