25.9.2017 - 6.10.2017, 9.r.

17 . 12 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
- porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém a filmovém zpracování.

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí.

využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.
úryvky textu a filmu- druhy vedlejších vět, graf věty vedlejší; poměry mezi větami hlavními

- strukturovaný životopis
Anglický jazyk
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně. • porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.

Zařazování obtížnějších poslechů pronášených rodilými mluvčími, autentické video materiály. Rozdílná slovní zásoba anglicky mluvících zemí.
Německý jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. •popis skutečností, se kterými se běžně setkává, za použití jednoduchých slovních spojení a vět
•porozumění obsahu krátkého textu vztahujícího se k tématům každodenního života a hledání konkrétní informace
Rozkazovací způsob.
Téma: Wegbeschreibung, Orienterung in der Stadt
Španělský jazyk
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům PT: Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
zapojí se do jednoduchých rozhovorů
- příslovce muy a mucho, zdvořilostní obraty Vlastnosti člověka - rozšíření slovní zásoby, El deporte - základní fráze
Rozhovory ve městě ..Kde je? Kudy se jde aj.
Člověk a společnost
Na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky. První světová válka.
Člověk a svět práce
Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech.
výroba periskopu podle návodu
Matematicko fyzikální základ
Určí podmínky řešitelnosti lomených výrazů.
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic.
Využívá zákonu odrazu světla při řešení problémů a úloh.
Rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice.


podmínky řešitelnosti

slovní úlohy jejichž řešení se provádí pomocí rovnice se zlomky
odraz světla

základní princip lomu světla, praktické důkazy lomu světla
v týdnu od 2.10. písemná práce
- lineární rovnice se zlomky

- podmínky výrazů

- absolutní hodnota čísla
Svět přírody
Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy.
Rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny, pojmy užívá ve správných souvislostech.
opěrná soustava - test.

chemická vazba, názvosloví jednoduchých organických sloučenin
Estetická výchova
Vnímá užité hudebně výrazové prostředky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku.

Na základě svých osobních zkušeností a znalostí historických souvislostí rozpozná umělecká díla různých proudů moderního umění.
Poslech a reflexe.
Impresionismus.
Stavba hudební skladby.
Malba v impresionistickém stylu.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Košíková - přihrávky, střelba, dvojtakt; doplňkové sporty