27.11.2017 - 8.12.2017, 6.r.

22 . 10 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.

Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.


Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.
• slovesné tvary• literární druh a žánr, literární druhy (lyrika, epika, drama), poezie a próza. Literární terminologie (rým, verš, sloka, personifikace, metafora)


• skladba věty jednoduché, větný člen, typy přísudků
Anglický jazyk
Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných témat.
Adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
- porozumění tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text)
-zapojování se pomocí frází a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká buď minulých událostí nebo stravování a jídla, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci
Opakování minulého času a závěr lekce 3 v učebnici.
Úvod do tématu Food and drink (lekce 4)
Člověk a společnost
Rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací.

Popíše, jak lze rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru.
Indie, Čínamožnosti změny člověka
Rozlišuje zásadní společenské znaky důležité pro vymezení, ohraničení a určení regionů světa.

Objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí.
sídelní oblasti, náboženské oblasti, kulturní oblasti


lidská identita, její zdroje a nezadatelnost
Informační a komunikační technologie
Pracuje s textem a obrázkem v textovém editoru. Tvoří komplexní práci v textovém editoru. Práce na referátu. Struktura referátu, postup při jeho tvorbě. Formát odstavce, formát písma, práce s obrázky. práce se zdroji informací.
Člověk a svět práce
Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí. použití ručního nářadí pro obrábění materiálů Výroba mlýnku.
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru celých čísel.Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary.


Určuje a charakterizuje základní prostorové útvary.

Rozliší vodič, izolant na základě analýzy jejich vlastností.
početní operace s celými čísly
pravidla přednosti početních úkonů


úsečka, přímka, polopřímka, kruh, kružnice, mezikruží, n - úhelníky

tělesa

vodič, izolant
Svět přírody
Používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii.
Vytváří a využívá myšlenková schémata a mapy pro orientaci v konkrétních regionech.
základní kartografické, geografické a topografické pojmy

Afrika
Estetická výchova
Interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.


využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.
výtvarné umění období probíraného souběžně v oboru dějepis
intonování písní
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče.

Rozumí osvojovanému názvosloví na úrovni cvičence.
Basketbalová průprava - dvojtakt. Doplňkové sporty.