27.11.2017 - 8.12.2017, 7.r.

20 . 2 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry české středověké literatury do počátku 15. století a jejich významné představitele.

Uvádí základní literární směry světové literatury středověkého období a jejich významné představitele.

Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.

Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.
staroslověnské písemnictví, latinsky a česky psaná literatura českých autorůpřehled významných literárních děl středověkého období


výběr vhodných jazykových prostředků pro popis, charakteristiku a líčení

mluvnické kategorie sloves
Anglický jazyk
Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných témat.
Adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
- porozumění tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text)
- zapojování se pomocí frází a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci
Prohlubování a upevňování znalostí pro použití minulého času.
Slovní zásoba k tématu rodina (lekce 1 v učebnici)
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům.
Osobní a sociální výchova-sociální rozvoj-Komunikace.
Porozumění významu slov, slovních spojení a vět. Opakovací testík.
Zápor v německé větě.
Téma: Meine Hobbys.
Španělský jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům. Reálie - jazyky ve Španělsku, časování pravidelných sloves v přítomném čase. Vyjadřování pádů. Sloveso ESTAR a jeho užití. Písemná práce - slovní zásoba
písemná práce - rodina
Člověk a společnost
objasní situaci a vnitřní vývoj českého státu a jeho postavení v evropských souvislostech.

vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí.

objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života

posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů.

objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek.

počátky českého státu, jeho vnitřní vývoj, postavení v Evropě


křesťanství, moc císařská, papežskásebepoznání – metody a významosobní vlastnosti a možnosti jejich ovlivňování

vědět jak umět řešit problémy a chtít řešit problémyInformační a komunikační technologie
Pracuje v tabulkovém kalkulátoru. Grafická úprava tabulky, Opakování početních operací v tabulce.
Člověk a svět práce
Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model.

Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím.
tvorba modelů z různých materiálů - modely měst z kartonů

zásady bezpečnosti při práci s nástroji
Matematicko fyzikální základ
Změří velikost působící síly.

Řeší aplikační úlohy na procenta.
měření síly

pojem procento
příklady s procenty
slovní úlohy s procenty
Svět přírody
Přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost.

Vytváří a využívá osobní myšlenková schémata a mapy pro orientaci v konkrétních regionech.

Vytváří a využívá osobní myšlenková schémata a mapy pro prostorové vnímání, hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich.

Vytváří a využívá osobní myšlenková schémata a mapy pro vytváření postojů k okolnímu světu.
přírodní podmínky Latinské Ameriky


regiony Latinské Ameriky a jejich geografická charakteristika


myšlenková schémata a mapy Latinské Ameriky - místopisné pojmy


geografická charakteristika Latinské Ameriky
Hravý zeměpis - str. 19-24, 28-32

Školní atlas světa - str. 110-129
Estetická výchova
Interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.

Obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.

Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.
výtvarné umění období probíraného souběžně v oboru dějepisvlastní tvorba
PT: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - artefakty mající vztah k Evropě a světu.

Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v doplňkových sportech.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti v přehazované.průpravná cvičení v přehazované
průřezová témata: osobnostní rozvoj, kooperace, kompetice, komunikace.