27.11.2017 - 8.12.2017, 9.r.

20 . 2 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období předválečné a meziválečné avantgardy.

využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.


uspořádá v textu informace s ohledem na jeho účel, vytvoří souvislý a logicky uspořádaný text s dodržováním pravidel mezivětného navazování.

uceleně reprodukuje přečtený text odborný i umělecký, jednoduše popisuje strukturu a jazyk odborného a literárního díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl.

vyhledá informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích.

ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáním s dostupnými informačními zdroji.
• přehled a ukázky světové a české literatury v období předválečném a mezi světovými válkami


výběr vhodných jazykových prostředků pro tvorbu útvarů prostěsdělovacích, odborných, publicistických a uměleckých, produkce textů mluvených i psaných, odstraňování stylistických neobratností a chyb ve větné stavbě, věty podle postoje mluvčího


- čtenářský deník (za použití více zdrojů)
Anglický jazyk
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.

Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
• vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí, způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k tématům, se kterými se může běžně setkat ve svém životě

• psaní jednoduchých příběhů jako sledu jednotlivých událostí za použití vět logicky řazených za sebou a s použitím vhodných spoje
Téma: Zdraví, Skupina A - práce s autentickým materiálem - četba knihy v originále - Hitchhiker´s guide to the galaxy.
Opakování a prohloubení učiva předpřítomného času.
Německý jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Tvorba otázek.
Stavba vět, ve kterých se sdělují konkrétní informace.
Opakovací test na probranou látku.
Stupňování adjektiv.
Zvratná slovesa.
Téma: Mein Zimmer, Mein Haus, Wohnen-Anzeige
Španělský jazyk
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů PT: Multikulturní výchova - Multikulturalita


Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat

jednoduché rozhovory, poskytnutí základních informací- popis osoby a jejího vzhledu
- otázky vztahující se k odívání s využitím gerundia
- oblékání v jiných zemích - překlad článku
- test na slovíčka La ropa + gerundium
- počasí, oblékání vzhledem k počasí, užití nepřízvučných zájmen
Člověk a společnost
Na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky.

• druhá světová válka
Člověk a svět práce
Uvede příklady použití debetní a kreditní karty, vysvětlí jejich omezení.
výpočet čisté mzdy, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmu, základní daňové slevy,
platební karty-služby bank
Matematicko fyzikální základ
Řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy.
Změří elektrický proud a napětí.
Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů.
konstrukční úlohy využívající pojmu množina bodů daných vlastností
měření elektrického napětí a proudu
slovní úlohy na pohyb
29.11. písemná práce - sčítání a odčítání výrazů a výpočty U,I,R v serio-paralelních zapojení rezistorů
Svět přírody
Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav, vysvětlí jejich vztahy.
Rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití.
mízní soustava, cévní soustava


halogenderiváty
Estetická výchova
Dovede vyjádřit, jak na ni/něj působí různá umělecká díla a porovnat svůj názor se spolužáky i s názory širší veřejností.

Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace výtvarného díla.

Porovná slyšenou skladbu z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami.
Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření v sociálních vztazích.

Utváření a uplatnění komunikačního obsahu výtvarného díla.

Znaky hudebních stylů a slohů.
Umělci a umělecké směry dvacátého století do druhé světové války, podněty ke vzniku různých směrů, příklady a přístupy. Porovnávání a inspirace směry ve vlastní tvorbě (kubismus, fauvismus, expresionismus, futurismus, dadaismus, surrealismus).

Poslech Richarda Strausse, Jazz.
Tělesná výchova
Aktivně vstupuje do svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Rozlišuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora.
útočené a obranné herní systémy v košíkové, doplňkové sporty