27.11.2017 - 8.12.2018, 5.r.

20 . 2 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu.

Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů.

Tvoří vlastní literární text na dané téma.
Přídavná jména přivlastňovací, zdvojené souhlásky u přídavných jmen tvořených příponou -ný, -ní.

• literatura umělecká a věcná

• tvořivé činnosti s literárním textem
Osobnostní a sociální výchova, kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.
Anglický jazyk
Rozumí jednoduchým poslechovým textům, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně.
Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu.
Popis osoby - části těla, obličej
Člověk a jeho svět
Nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí.
Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik.
Přizpůsobivost organismů.
poprava 27.českých pánů, J.A.Komenský, Baroko
Enviromentální výchova- základní podmínky života - ochrana biologických druhů.
Informační a komunikační technologie
Aktivně využívá výukových programů. Pracuje s textem a obrázkem v textovém editoru. Google docs - psaní a mazání textu, formát písma a odstavce, kopírování textu a obrázků. Průběžné plnění lekci ve výukovém programu Hravě žij zdravě!
Provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel.
Sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran.
Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel.
Dělení jednociferným a dvouciferným dělitelem.
Grafické sčítání a odčítání úseček
Sčítání částí lomené čáry
Obvod mnohoúhelníku.
Slovní úlohy
Kultura ducha a těla
Při tvorbě výtvarných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy. (Mediální výchova, interpretace vztahu mediálního sdělení a reality - rozdíl mezi faktickým a fiktivním obsahem.)
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti
Projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti.
Zvládá základní techniku speciálních cvičení, koriguje techniku cvičení podle pokynů učitele.
vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry (Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj,kreativita - samostatné objevování možnosti doprovodu na jednoduché nástroje)
výtvarné vyjádření jako nositel obsahu, významu a sdělení
průprava a hra přehazované
Tělesná zdatnost
Názvosloví
Orffovy nástroje, jednoduché melodické nástroje, zpěv
Adventní čas
Loncup - fotbal