11.12.2017 - 22.12.2017, 5.r.

23 . 5 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Vyhledává základní skladební dvojici.

Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu.

• základní větné členy - podmět a přísudek
• (podmět vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný)

Přídavná jména - opakování.
Projekt na knihu Malý princ.
Anglický jazyk
Rozumí jednoduchým zřetelně proneseným slovům a větám, které se týkají Vánoc.
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Popisuje osobu a zeptá se na vzhled dalších lidí.
Popis vzhledu a charakteristika osoby, slovesa be, can, have.
Člověk a jeho svět
Nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí.
Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik.
Přizpůsobivost organismů.
Baroko, Jan Amos Komenský.Postavy svatých v adventní době (sv.Lucie, sv.Mikuláš, sv.barbora, sv.Ambrož) - lidové tradice
Enviromentální výchova- základní podmínky života - ochrana biologických druhů.
Informační a komunikační technologie
Aktivně využívá výukových programů. Pracuje s textem a obrázkem v textovém editoru. Google docs - formát písma a odstavce, kopírování textu a obrázků.
Provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel.
Sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran.
Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel.
Dělení jednociferným a dvouciferným dělitelem.
Grafické sčítání a odčítání úseček
Sčítání částí lomené čáry
Obvod mnohoúhelníku.
Slovní úlohy
Kultura ducha a těla
Orientuje se v základním vybavení kuchyně.
Připraví samostatně jednoduchý pokrm.
Dodržuje pořádek a čistotu pracovních ploch.
Dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Užívá a kombinuje prvky výtvarného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy, v prostorovém vyjádření
Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně.
základní vybavení kuchyně
příprava jednoduchého pokrmu
důvody a způsoby udržování čistoty pracovních ploch při přípravě pokrmů
základní pravidla stolování a společenského chování v praxi
Průprava a hra přehazované
hod jednoruč horem, hod obouruč horem přes síť, chytání míče
Vánoční tvoření.
Vánoční písně a koledy.
Projektový den - po stopách slavných českých kuchařů - aneb silvestrovské pohoštění.
Příprava soutěže Loncup - Bramborový salát