11.12.2017 - 22.12.2017, 6.r.

24 . 3 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.


Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.
typy přívlastkůAnglický jazyk
Adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
Zeptá se na základní informace.
- zapojování se pomocí frází a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci
- zjišťování informací týkající se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace - dovednosti pro verbální sdělování, omluva, pozdrav, prosba, řeč zvuků a slov, technika řeči, výraz řeči, komunikace v různých situacích.
Téma jídlo (unit 4), počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.
Člověk a společnost
Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci. antické Řecko a Řím (Mykénská kultura, mořské národy) Výchova demokratického občana – základní kategorie fungování demokracie, lidská solidarita.
Rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky.

Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů.
typy a formy států


osobní vlastnosti a možnosti jejich ovlivňováníOsobnostní a sociální výchova, seberegulace a sebeorganizace - stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení.
Informační a komunikační technologie
Zná základy algoritmizace a využívá je při objektovém programování Základní ovládání a principy programovacího jazyka code.org - úvod do programování scratch
Člověk a svět práce
Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí. použití ručního nářadí pro obrábění materiálů Příprava na samostatnou práci.
Matematicko fyzikální základ
Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary.


Sestaví správně podle schématu jednoduchý elektrický obvod.
úsečka, přímka, polopřímka, kruh, kružnice, mezikruží,n - úhelníky

základní elektrické schematické značky
podmínky pro funkci elektrického obvodu
Svět přírody
Vytváří a využívá myšlenková schémata a mapy pro orientaci v konkrétních regionech.
Organizuje a vyhodnocuje geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů.
Afrika - fyzickogeografická charakteristika, vybraný místopis, modelový stát.
Estetická výchova
Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.

Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase.
intonování písnínácvik zpěvu jednoduchých písní s doprovodem
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče.

Rozumí osvojovanému názvosloví na úrovni cvičence.
přehazovaná, doplňkové sporty