11.12.2017 - 22.12.2017, 7.r.

21 . 3 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry české středověké literatury do počátku 15. století a jejich významné představitele.

Používá pravidla pro psaní správných koncovek v přísudku.

Využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky.
staroslověnské písemnictví, latinsky a česky psaná literatura českých autorůshoda přísudku s několikanásobným a všeobecným podmětem

klíčová slova, redukce obsahu textu, hlavní myšlenka textu, výpisky
Proglas, Kosmova kronika, legendy, Podkoní a žák...
Anglický jazyk
Popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.
Se zeptá na základní informace.
Popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života za použití jednoduchých vět.
Zjišťování informací týkající se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět.
Úvod do tématu Vesmír (2.lekce). Vyjádření budoucnosti pomocí "will". Doprava.
Německý jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Představování a popis sebe, jednotlivých členů rodiny a přátel. Zápor v německé větě.
Opakovací test na zápor.
Přídavná jména.
Téma: Advent, Weihnachten
Španělský jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
představování a popis sebe, jednotlivých členů rodiny a přátel Jak neformálně reagovat v rozhovoru, jak se zeptat, když nerozumíme dobře, jak vyjádřit překvapení a údiv, jak zesílit význam, jak vyjádřit, že se něco líbí či nelíbí.Téma Vánoce a jejich oslavy.
Člověk a společnost
vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí.

objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života

posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů.

objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek.
křesťanství, moc císařská, papežskásebepoznání – metody a významosobní vlastnosti a možnosti jejich ovlivňování

vědět jak umět řešit problémy a chtít řešit problémy
Informační a komunikační technologie
Ovládá práci s tabulkovým kalkulátorem. Tvorba grafů
Člověk a svět práce
Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model.

Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím.
tvorba modelů z různých materiálů - modely měst z kartonů

zásady bezpečnosti při práci s nástroji
Matematicko fyzikální základ
Řeší aplikační úlohy na procenta.


Analyzuje základní vlastnosti těles.

Odhaduje a vypočítá objem a povrch těles.
příklady s procenty
slovní úlohy s procenty

tělesa

krychle, kvádr
Svět přírody
Přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost.

Vytváří a využívá osobní myšlenková schémata a mapy pro orientaci v konkrétních regionech.

Vytváří a využívá osobní myšlenková schémata a mapy pro prostorové vnímání, hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich.

Vytváří a využívá osobní myšlenková schémata a mapy pro vytváření postojů k okolnímu světu.

Rozezná hranice mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině.
přírodní podmínky Latinské Ameriky


regiony Latinské Ameriky a jejich geografická charakteristika


myšlenková schémata a mapy Latinské Ameriky - místopisné pojmy


geografická charakteristika Latinské Ameriky

krajinná sféra
Hravý zeměpis - str. 19-24, 28-32

Školní atlas světa - str. 110-129
Estetická výchova
Interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.

Obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.

Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.
výtvarné umění období probíraného souběžně v oboru dějepisvlastní tvorba
PT: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - artefakty mající vztah k Evropě a světu.
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v přehazované a zařazovaných doplňkových sportech.

Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče.

Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.
přehazovaná, přihrávaná, pohybové hry


hra fair play, pravidla her
průřezová témata:
kooperace, kompetice,
komunikace