11.12.2017 - 22.12.2017, 8.r.

24 . 3 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí.
Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova.
Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů. PT: Osobnostní a sociální výchova- Kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivosti v mezilidských vztazích
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století.

- druhy vedlejších vět, souvětí podřadné
- zvuková stránka jazyka, výslovnost, přízvuk slovní a větný, výslovnost běžně užívaných cizích slov a jmen cizího původu, skloňování slov cizího původu, jejich přiřazování ke vzorům
- charakteristika literární postavy- literatura období klasicismu a osvícenství, práce s textem, klíčové pojmy
procvičování, opakování

- opakovací testík, procvičování s učebnicí a PS, užití slov v praxi

- práce s povinnou četbou- opakovací test, referáty Gulliverovy cesty a Robinson Crusoe
Anglický jazyk
Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká filmu, knihy či příběhu.
Reaguje na písemné sdělení.
Napíše vánoční přání, napíše své přání, popíše rozdíly v oslavě Vánoc v různých zemích světa.
Minulý a předpřítomný čas - rozdíly, použití.
Německý jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - objevujeme Evropu a svět.
Stavba vět, ve kterých se sdělují konkrétní informace.
Tvorba otázek.
Zápis a doplňování slov a slovních spojení.
Dokončení tématu Mein Tag.
Test na odlučitelné předpony+probírané téma.
Předložky se 3. pádem.
Téma: Advent und Weihnachtzeit.
Španělský jazyk
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům.
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
PT: Multikulturalita

- orientace v prostoru města, otázky na cestu


- vánoční oslavy - práce s textem
- předložky, slovíčka na téma La ciudad, sloveso ir a hay
- praktické užití při procházce městem
Las fiestas y los villancicos
Člověk a společnost
Objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých společenských struktur v Evropě na straně druhé. Francouzská revoluce
Napoleonské války
Posoudí význam ochrany lidských práv a svobod.
(PT: Výchova demokratického občana, občan, občanská společnost a stát – Listina základních práv a svobod.)
Přiměřeně uplatňuje svá práva spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí.
Objasní význam právní úpravy důležitých vztahů - vlastnictví, pracovní poměr, manželství
- Charta lidských práv
- Práva osob, kategorický imperativ jako globálně přijímané pravidlo
- Právní úprava, nástin historie práva
Člověk a svět práce
Orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí.
Matematicko fyzikální základ
Vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí a grafem.

Určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa.

funkce, lineární funkce, vlastnosti lin. funkcí, pravoúhlá soustava souřadnic

práce, energie tělesa
Svět přírody
Objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života.

Rozlišuje chemické prvky, pojmy užívá ve správných souvislostech.

Určí společné a rozdílné vlastnosti látek.

Rozlišuje směsi a chemické látky.

fyzickogeografická sféra - pomocník i rizikový faktor - atmosféra

názvy a značky chemických prvků

vlastnosti látek - hustota, rozpustnost, vodivost; vliv atmosféry na vlastnosti a stav látek

stejnorodé a různorodé směsiPT: Osobnostní rozvoj, rozvoj schopností poznávání - svět z pohledu chemie.
Estetická výchova
obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.
sledování změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality

zpěv s hudebním doprovodem
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v košíkové a zařazovaných doplňkových sportech.

Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonání únavy a předcházení stresovým situacím.

Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny.
košíková
doplňkové sporty


kompenzační, relaxační, regenerační techniky
stres a jeho vztah ke zdraví


sebehodnocení v dané pohybové činnosti
Osobnostní a sociální výchova -sociální rozvoj - kooperace, kompetice.


Osobnostní a sociální výchova -osobnostní rozvoj - psychohygiena - zvládání stresových situací.