11.12.2017 - 22.12.2017, 9.r.

21 . 3 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
V písemném projevu používá pravidla pro psaní velkých písmen.

Používá vhodné tvary slov.


Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě znalosti odpovídající literární terminologie.slovesné třídy a vzory
Anglický jazyk
Žák rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace. Porozumění obsahu krátkého a jednoduchého textu týkajícího se každodenních témat (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující téma daného textu).
Odvozování z daných souvislostí významu neznámých slov, která se vyskytují v jednoduchém textu.
Průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - reálie anglicky mluvících zemí.
Výchova demokratického občana, občan, občanská společnost a stát - demokratické tradice anglicky mluvících zemí.

Texty z učebnic a doplňkových materiálů. Vyhledávání klíčových slov, slovní druhy – tvorba slovních druhů.
Německý jazyk
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Objevujeme Evropu a svět.
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.
Porozumění významu slov, slovním spojení a jednoduchým větám.
Psaní slov, jednoduchých slovních spojení a vět týkajících se jeho osoby, rodiny, přátel a každodenních činností.
Dokončení tématu Wohnen.
Test na zvratná slovesa+probrané téma.
Téma: Kultur in der tschechischen und deutschsprachigen Raum-Weihnachten, Advent
Španělský jazyk
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům PT: Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj – Komunikace
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
pohyb po městě, opakování slovní zásoby-informace o sobě, své rodině, kamarádech i spolužácích

popis skutečností, se kterými se běžně setkává, za použití jednoduchých slovních spojení a vět
slovesa ir, hay, contar
praktické užití - nákup


- Popíše osobu s využitím osvojené slovní zásoby, části oblečení a obuvi, co se člověku líbí, co ne. Zapojí se do rozhovoru ohledně nákupu oblečení

test na nepřízvučná zájmena
Člověk a společnost
Na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky.

Rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv.

Zzaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti.
Druhá světová válka.

Antisemitismus a rasismus.

Xenofobie, tolerance, rasismus.
Projekt: Holokaust a jiné genocidy

Multikulturní výchova, kulturní diference - základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice
Člověk a svět práce
Uvede příklady použití debetní a kreditní karty, vysvětlí jejich omezení. debetní a kreditní karta, hotovost na účtu, příjmy z výdělečné činnosti, služby bank
Matematicko fyzikální základ
Sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správě schéma reálného obvodu.
Změří elektrický proud a napětí.
Řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy.
Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů.
elektrické obvody s uzly (max jedno větvení),

měření elektrického napětí a proudu,
konstrukční úlohy využívající pojmu množina bodů daných vlastností,
slovní úlohy.
19.12. budeme psát čtvrtletní práci dle zadání viz sešit:
lomené výrazy, rovnice, konstrukce s Th. větou, sl. úloha a úloha na procenta.
Svět přírody
Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav, vysvětlí jejich vztahy.
Rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití.
mízní a dýchací soustava


halogenderiváty - názvosloví, karboxylové a karbonylové sloučeniny
Estetická výchova
Žák vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.

Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě.
Linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality.

Hlasová nedostatečnost a cesty její nápravy, rozšiřování hlasového rozsahu.
Linoryt - návrh a samotné zpracování.Zpěv vánočních koled, přednes, divadelní představení.
Tělesná výchova
Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.
Rozcvičení, strečink, kompenzace, relaxace.

Útočené a obranné herní systému v odbíjené.

Doplňkové sporty.