3.1.2018 - 19.1.2018, 4.r.

26 . 5 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Určíš slovní druhy. Píšeš i/y v koncovkách podstatných jmen, určíš pád, číslo, rod a vzor. U sloves určíš osobu, číslo, čas a způsob. (určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu)

Rozlišíš komiks, bajku, poezii, příběh s dětským hrdinou a naučnou literaturu. (rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů)

Poznáš rým, verš a sloku. (při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy)

Rozpoznáš manipulaci v reklamě. (rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
slovní druhy a jejich třídění
podstatná jména
(pád, číslo, rod, vzory rodu středního)
tvary slov

druhy a žánry dětské literatury
lidová slovesnost, poezie

literární pojmy

reklama a její účel
výběr ukázek, které výrazně ovlivňují rozhodování člověka
Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě.
Anglický jazyk
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá.
Tvorba otázek a odpovědí v jednoduché konverzaci, která se týká rodiny, přátel a spolužáků, volnočasových aktivit a dalších témat.
Reakce pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající se jeho samotného, členů jeho rodiny a kamarádů (sdělí věk, jméno, kde bydlí, jaké má zájmy..).
Procvičování slovesa být - otázky, opakování druhé lekce (rodina, přivlastňovací zájmena, ...)
Člověk a jeho svět
Rozumíš významu státních symbolů. (rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam)

Orientuješ se v historii českého státu. (rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik)

Na příkladu ukážeš nemožnost realizace všech chtěných výdajů. (na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů)

Orientuje se v základních formách vlastnictví. (orientuje se v základních formách vlastnictví)

Používá peníze v běžných situacích. (používá peníze v běžných situacích)

Pracuješ s textem a obrázkem v textovém editoru.

Komunikuješ pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení.

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.

prezident, orgány státní moci ČR, státní symboly ČR, armáda ČR

Přemyslovci, gotika

rozpočet – příjmy a výdaje domácnosti

vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní

způsoby plateb
hotovostní a bezhotovostní forma peněz

základní ovládání programu
práce se souborem, otevření, zavření, uložení a tisk dokumentu
psaní a mazání textu

zřízení a údržba emailové adresy na veřejném serveru
odesílání a příjem emailu bez přílohy

Výchova demokratického občana - formy participace občanů v politickém životě -základní kategorie fungování demokracie

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - tvůrčí využívání ICT
Výchova v myšlení v evropských a globálních souvislostech (jedno z možných témat výuky)

Dělíš se zbytkem. Sčítáš a odčítáš do milionu. Násobíš dvojciferným a trojciferným číslem. Dělíš jednociferným číslem. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel)

Narýsuješ kruh, kružnici, čtverec a obdélník. (narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce)

Graficky sčítáš a odčítáš úsečky, určíš obvod mnohoúhelníku. (sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
násobení jednociferného a dvojciferného čísla, dělení čísla dvojciferného jednociferným, dělení se zbytkem, násobení a dělení do 1000, písemné sčítání a odčítání do 1000

rýsování obdélníku, čtverce

grafické sčítání a odčítání úseček sčítání částí lomené čáry obvod mnohoúhelníku
Kultura ducha a těla
Ovládáš různé pracovní postupy. (vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu)

Při výtvarném tvoření se snažíš zachytit linie, tvary, objemy, a kontrasty. (při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky výtvarného vyjádření, porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

Vhodně reaguješ na doporučení vedoucí k vlastnímu zlepšení. (reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti)

Rozlišuješ kvality tónů. (rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
jednoduché pracovní činnosti a postupy

prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, objemy, světelné a barevné kvality, textury - jejich jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru.

kvalita tónů, tempo, dynamika hudby a jejich označování

komunikace v TV (základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely a signály).
Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, komunikace - řeč těla, zvuků a slov.