3.1.2018 - 19.1.2018, 5.r.

17 . 10 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu.

Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů.

Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.
Opakování.

• práce s textem
• (posouzení pravdivosti resp. nepravdivosti daného tvrzení, vyhledání odpovědi na zadanou otázku, vybrání vhodného nadpisu, vystihnutí hlavní myšlenky, posouzení zda určená informace vyplývá nebo nevyplývá z textu...)
Anglický jazyk
V jednoduchém textu vyhledá potřebnou informaci.
Odpovídá na jednoduché otázky, které se týkají oblečení a vzhledu osoby, rodiny, školy a kulturních rozdílů v různých zemích světa.
Dokončování 6. lekce, testy.
Člověk a jeho svět
Nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí.
Zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy.
Přizpůsobivost organismů. Podnebné pásy a život v nich.
Rovnováha v přírodě.
Informační a komunikační technologie
Komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení. Pracuje s textem a obrázkem v grafickém editoru. Formát písma, odstavce, kopírování textu a obrázků. Základní typografická pravidla.
Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání Princip asociativnosti a komutativnosti sčítání a násobení
Pravidla pro pořadí operací v oboru přirozených čísel (sčítání, odčítání, násobení a dělení)
Význam učití závorek.
Výhody sdružování čísel při sčítání několika sčítánců bez závorek
Velké pololetní opakování - pololetní testy - termíny v Záznamníku, grafickém hodnocení, na www.londynska.cz
Kultura ducha a těla
Užívá a kombinuje prvky výtvarného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy. kresba, malba v ploše
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti přehazovaná, vybíjená, doplňkové sporty