3.1.2018 - 19.1.2018, 6.r.

17 . 10 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.

Využívá znalostí gramatických a syntaktických pravidel (velká písmena).

Využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky.

Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie.

Uspořádá v textu informace s ohledem na jeho účel, vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel mezivětného navazování.

Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.
skladba věty jednoduché, větný člen, významový vztah mezi větnými členy, typy přísudků, přívlastek shodný a neshodný Test - vztah podmětu a přísudku


Test - velká písmena
Anglický jazyk
Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných témat.
Vypráví jednoduchý příběh či událost ze svého každodenního života.
- porozumění tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text)
- vyprávění jednoduchých příběhů jako sledu jednotlivých událostí za použití vět řazených za sebou nebo propojených základními spojkami
Slovní zásoba k tématu Jídlo; počitatelnost podstatných jmen (some, any), dotazy na množství "how much/how many".
Povídka Stone soup.
V učebnici 4. lekce.
Průřezové téma - Osobnostní a sociální výchova, komunikace – komunikace v různých situacích.
Člověk a společnost
Porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie. Sparta, Atény Výchova demokratického občana, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - demokracie jako protiváha diktatury a anarchie.
Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci.

Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů.
řecko - perské války, život na Peloponéském poloostrově


demokratické a nedemokratické vedení
Výchova demokratického občana, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - principy demokracie.
Informační a komunikační technologie
Ovládá základy programování Základní příkazy programu SCRATCH pro pohyb a pro mluvení. 9.1. dobrovolný test na textový editor.
Člověk a svět práce
Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí. použití ručního nářadí pro obrábění materiálů
Matematicko fyzikální základ
Určuje velikost úhlu měřením a výpočtem.
Sestaví správně podle schématu jednoduchý elektrický obvod.
druhy úhlů v členění na - ostré, tupé, pravé, přímé a souhlasné, střídavé, vedlejší a vrcholové
měření úhlů


základní elektrické schematické značky
podmínky pro funkci elektrického obvodu

Svět přírody
Používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii.
Rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu.
základní geografické, topografické a kartografické pojmy
tvary zemského povrchu
Estetická výchova
Interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.

Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.
výtvarné umění období probíraného souběžně v oboru dějepisintonování písní
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - artefakty mající vztah k Evropě a světu.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče.

Rozumí osvojovanému názvosloví na úrovni cvičence.
volejbalová a basketbalová průprava
přehazovaná