3.1.2018 - 19.1.2018, 7.r.

23 . 5 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.
Používá pravidla pro psaní správných koncovek v přísudku.

Uvádí základní literární směry české středověké literatury do počátku 15. století a jejich významné představitele.

Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém a filmovém zpracování.
uplatnění jednotlivých slovních druhů ve skladbě věty jednoduché


skladba věty jednoduché, větný člen, významový vztah mezi větnými členy, typy přísudků, rozvíjející větné členy, větný člen několikanásobný, graf věty jednoduché

shoda přísudku s několikanásobným a všeobecným podmětem

staroslověnské písemnictví, latinsky a česky psaná literatura českých autorů

prozaický text zpracovaný do filmové podoby, termín „motiv“
Podmět a přísudek - jejich typy; čím mohou být vyjádřeny (učebnice s. 78-81); rozvíjející VČ (uč. od s. 82)Kosmova Kronika česká
Anglický jazyk
Adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
Vypráví jednoduchý příběh či událost ze svého každodenního života.
- zapojování se pomocí frází a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci
- popis plánů do budoucna
Slovní zásoba k tématu Vesmír
Budoucí čas vyjádřený pomocí "will"
Německý jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.
Představování a popis sebe, jednotlivých členů rodiny a přátel.
Doplňování slov či slovních spojení číselné i nečíselné povahy.
Opakování na pololetní test.
Pololetní test.
Časování vybraných nepravidelných sloves.
Španělský jazyk
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Doplňování slov či slovních spojení číselné i nečíselné povahy. Slovesa GUSTAR, AMAR, ENCANTAR, ODIAR.
Překvapení, údiv - Qué.....!
Reakce při neporozumění - Eh?, Cómo?,...
Užití muy x mucho.
Vyplnění formuláře (A1) - věk, profese, oblíbené činnosti, bydliště- rozšíření slovní zásoby.
Člověk a společnost
Ilustruje postavení jednotlivých společenských vrstev středověké společnosti.

Vymezí úlohu křesťanství v raném středověku a jeho vztah k jiným věroukám.

feudální systém, církev, venkov a město, zemědělství, kolonizace našeho územívíra v každodenním životě, kláštery, boj o investituru, křížové výpravy
fialová učeb. str. 54 - 55
červená učeb. str. 4 - 9; 12 - 13


červená učeb. str. 10 - 11; 22 - 23; 26 - 29
Informační a komunikační technologie
Pracuje v tabulkovém kalkulátoru Výpočty v tabulce - opakování Tvorba grafů
Člověk a svět práce
Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model.

Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; je schopen poskytnout první pomoc při úrazu.
tvorba modelů z různých materiálů


zásady bezpečnosti při práci
první pomoc
Matematicko fyzikální základ
Odhaduje a vypočítá objem a povrch těles.

Určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici.

krychle, kvádr

druhy sil, síla jako orientovaná úsečka
Učebnice Matematika 3 str. 82-85

Učebnice Fyzika 35-40
Svět přírody
Třídí a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických skupin.

Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních skupin.

systém bezobratlých živočichů


stavba a funkce těla, orgánových soustav bezobratlých živočichů (houbovci, žahavci)

rozeznání a zařazení běžných druhů do skupin (bezobratlí - houbovci, žahavci), práce s atlasem
Estetická výchova
Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.

Obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.

Interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.
vlastní tvorba


obměna různých způsobů výtvarného vyjádření


výtvarné umění období probíraného souběžně v oboru dějepis
Tělesná výchova
Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče.

Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti-basketbalová a volejbalová průprava.

Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v přehazované a zařazovaných doplňkových sportech.

basketbalový dribling, poziční střelba, volejbalové podání, horní a spodní odbitírozestavení hráčů v poli a jeho změna