3.1.2018 - 19.1.2018, 8.r.

23 . 5 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí.
Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova.
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století.
Ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačním zdroji. PT: Mediální výchova - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru.
- skladba souvětí, významové vztahy mezi větnými částmi, věta hlavní a vedlejší, souřadnost a podřadnost, typy vedlejších vět, graf souvětí
- klasicismus, preromantismus, romantismus
- školní slohová práce na vybrané téma
opakování, práce s pracovním listem + cvičení v PS, příprava na test
- ukázka novinového článku
- práce s textem - film Amadeus (M. Forman) + vyhledávání informací
- Faust (Goethe), román, charakteristika romantismu
- opakovací test ( osvícenství, klasicismus, literární pojmy)
- diskusní klub ohledně přečtené četby
Anglický jazyk
Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované konverzace, která se týká lidského těla, zdravotnictví a životních problémů.
Dokáže převyprávět jednoduchý text z učebnice nebo z autentického materiálu.
Should, shouldn´t, must, mustn´t.
Testy.
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům. Psaní slov, jednoduchých slovních spojení a vět týkajících se jeho osoby, rodiny, přátel a každodenních činností. Předložky se třetím pádem-opakování.
Předložky se čtvrtým pádem.
Téma: Orientace ve městě.
Opakování na pololetní test.
Pololetní test.
Španělský jazyk
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.

La ciudad, la cita
La navidad
-základní slovní zásoba k tématu La casa
pohyb po městě, sloveso hay (umístění), sjednání schůzky na daném místě
tvorba vět vztahujících se k Vánocům - použití probraných sloves
- nová sloní zásoba La casa (el piso)
Člověk a společnost
Objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých společenských struktur v Evropě na straně druhé. - průběh napoleonských válek
- Vídeňský kongres
Referáty: Gilotina, Napoleon Bonaparte, Napoleonova smrt
Přiměřeně uplatňuje svá práva spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí.
Objasní význam právní úpravy důležitých vztahů - vlastnictví, pracovní poměr, manželství.
- práva osob, kategorický imperativ jako globálně přijímané pravidlo

- právní úprava, nástin historie práva
Člověk a svět práce
Posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy. - požadavky na jednotlivé profese, vzdělávací systém v ČR
Matematicko fyzikální základ
Určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa.
Využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem.
Využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh.
práce, energie tělesa


výkon, příkon, účinnost

druhy energií
Svět přírody
Rozlišuje chemické prvky, pojmy užívá ve správných souvislostech.

Určí společné a rozdílné vlastnosti látek.


Rozlišuje směsi a chemické látky.
názvy a značky chemických prvků


vlastnosti látek - hustota, rozpustnost, vodivost
vliv atmosféry na vlastnosti a stav látek

stejnorodé a různorodé směsi
PT: Osobnostní rozvoj, rozvoj schopností poznávání - svět z pohledu chemie

Osobnostní rozvoj, rozvoj schopností poznávání - usuzování a ověřování


Osobnostní rozvoj, rozvoj schopností poznávání - stejnorodost a různorodost
Estetická výchova
obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.

dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.

vnímá užité hudebně výrazové prostředky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku.
sledování změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality

reflexe vokálního projevu


poslech a reflexe
kompozice hudební skladby
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v košíkové a zařazovaných doplňkových sportech.

Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny.
košíková
doplňkové sporty


sebehodnocení v dané pohybové činnosti
Osobnostní a sociální výchova -sociální rozvoj – komunikace