3.1.2018 - 19.1.2018, 9.r.

20 . 6 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě znalosti odpovídající literární terminologie.

uspořádá v textu informace s ohledem na jeho účel, vytvoří souvislý a logicky uspořádaný text s dodržováním pravidel mezivětného navazování.

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí.

v písemném projevu používá správné tvary slov (pravopis morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí)

v písemném projevu používá pravidla pro psaní velkých písmen
Psaní slohové práce


Opakování - test: větné členy, věty hlavní a vedlejší, složitá souvětí, velká písmena
Anglický jazyk
Vypráví jednoduchý příběh či událost. • vyprávění jednoduchých příběhů jako sledu jednotlivých událostí za použití vět řazených za sebou nebo propojených vhodnými spojkami
• popis událostí za pomocí vět logicky řazených za sebou
• popis plánů ve smysluplném navazujícím projevu
Převyprávění přečteného příběhu.

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Německý jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat.
Stavba vět, ve kterých se sdělují konkrétní informace.
Tvorba otázek.
Opakování na pololetní test.
Pololetní test.
Slovosled ve vedlejší větě. Spojky WEIL, DASS.
Španělský jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně.
PT: Multikulturní výchova

opakování témat La ropa, nové téma El tiempo
přízvučná a nepřízvučná zájmena
- rozšíření slovní zásoby, nákup a prodej,sleva, výprodej slovesa contar, valer
- téma El tiempo (počasí)
opakovací test (zaměřeno na tvorbu otázek a odpovědí + nepřízvučná zájmena - 3. a 4. pád)
La ropa tradicional en Hispanoamérica (překlad textu)
Člověk a společnost
Na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky.

Zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti.
Protektorát Čechy a Morava

Xenofobie a tolerance.
Člověk a svět práce
Uvede příklady použití debetní a kreditní karty, vysvětlí jejich omezení.
výpočet čisté mzdy, daně, zdravotní a sociální pojištění, bankovní sektor
Matematicko fyzikální základ
Aplikuje znalost úprav lomených výrazů při řešení složitějších úloh.
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic.
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí soustav rovnic.
Nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací (Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj - Kreativita).
Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů.


Složitější lomené výrazy, úpravy fyzikálních vzorců.
Opakování řešení lineárních rovnic neznámou ve jmenovateli, podmínky řešitelnosti.
Soustavy dvou rovnic o dvou neznámých.
Slovní úlohy procvičování.
Individuální písemné práce dle dohody.
Svět přírody
Rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití. v praxi významné alkoholy a fenoly.
Estetická výchova
Žák vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.

Vytváří a volí jednoduché doprovody.

Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.
Linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality.

Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti, zachycování rytmu a melodie.

Hudební aktivity.
Tisk linorytů různými technikami.Zpěv. Kompozice rapové písně s doprovodem - skupinová práce.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Rozlišuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora.
Útočené a obranné herní systémy v odbíjené a basketbalu.

Doplňkové sporty.