22.1.2018 - 1.2.2018, 5.r.

19 . 5 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu.

Při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy.

Zájmena.

Literární pojmy.

Opakování pravopisu.
Anglický jazyk
Rozumí jednoduchým zřetelně vyslovovaným slovům a větám, které se týkají oblečení, programu dne a kultury v různých zemích. Přítomný čas prostý a průběhový
Dokončení 6. lekce
Člověk a jeho svět
Nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí.
Nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí.
Porovnává na základně pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jenoduché klíče a atlasy.
Vysvětlí proč spořit, kdy půjčovat a jak vracet dluhy a základní bankovní služby.


Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik.
Rovnováha v přírodě
Přizpůsobivost organismů.
Třídění organismů do skupin.
Úspory a půjčky.
Osvícenství, Marie Terezie, Josef II.
Informační a komunikační technologie
Pracuje s textem a obrázkem v textovém editoru. Vkládnáí a základní úprava obrázků, základní typografická pravidla. Pravidla tvorby referátu. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita.
Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání.
Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy.
Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel.
Princip asociativnosti a komutativnosti sčítání a násobení
Pravidla pro pořadí operací v oboru přirozených čísel (sčítání, odčítání, násobení a dělení)
Význam učití závorek.
Výhody sdružování čísel při sčítání několika sčítánců bez závorek
Čtení a sestavování tabulek a diagramů.
Slovní úlohy.
Kultura ducha a těla
Užívá a kombinuje prvky výtvarného vyjádření ve vztahu k celku: v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup.
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti
Vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry. (Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - samostatné objevování možností doprovodu na jednoduché nástroje.)


Objemové výtvarné vyjádření – plastika
Přehazovaná, pohybové hry, bruslení, dopoňkové sporty.

hraní na jednoduché melodické a rytmické nástroje
Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - rozvoj vlastního výtvarného projevu - skupinová práce - typ krajiny
31. 1. jdeme bruslit