22.1.2018 - 1.2.2018, 6.r.

22 . 2 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.

Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.
větné členy, přívlastek, předmět


antický mýtus (báje), epos, řecké drama
Anglický jazyk
Reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.
• písemné odpovědi s použitím jednoduchých frází a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají probíraných téma
• porozumění běžným označením a nápisům na veřejných místech, které se týkají probíraných témat
Téma jídlo
- čtení textu Stone soup
- gramatika: some, any, much, many
- psaní receptu
- v učebnici lekce 4
Člověk a společnost
Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci.


Porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie.
kultura starověkého Řecka; řecko-perské války
společnost v Athénách
Výchova demokratického občana – základní kategorie fungování demokracie, lidská solidarita.

Výchova demokratického občana, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - demokracie jako protiváha diktatury a anarchie.
Vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život.

Rozlišuje zásadní společenské znaky důležité pro vymezení, ohraničení a určení regionů světa.

sídelní oblasti (práce s mapou)
Informační a komunikační technologie
Vytvoří jednoduchý program v jazyce Code Studio, nebo Scratch Programovací jazyk - cykly a podmínky
Člověk a svět práce
Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; je schopen poskytnout první pomoc při úrazu.

Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Pracovní pomůcky


použití ručního nářadí pro obrábění materiálů
Matematicko fyzikální základ
Určuje velikost úhlu měřením a výpočtem.


Provádí početní operace v oboru racionálních čísel.

Zná základní fyzikální jednotky a jejich převody.
druhy úhlů v členění na - střídavé, vedlejší a vrcholové
grafické sčítání a odečítání úhlů

početní operace s desetinnými čísly

převody jednotek (včetně času)
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů - ptáci. stavba a funkce těla, orgánových soustav - ptáci.
Estetická výchova
Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.

Interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.
intonování písnířecké keramika - příprava na tvorbu grafiky, lineární kresba
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - artefakty mající vztah k Evropě a světu.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. volejbal, basketbal, doplňkové sporty