22.1.2018 - 1.2.2018, 7.r.

22 . 9 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.
Uvádí základní literární směry světové literatury středověkého období a jejich významné představitele.

Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.
skladba věty jednoduché, větný člen, významový vztah mezi větnými členy, typy přísudků, rozvíjející větné členy, větný člen několikanásobný, graf věty jednoduché

žánry středověké lit., přehled významných literárních děl středověkého období

produkce projevů mluvených i psaných
nově rozvíjející VČ - v učebnici od s. 82
Anglický jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně.
- popis plánů za použití vět řazených za sebou
- porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Slovní zásoba a fráze, vyjádření budoucnosti pomocí "will" - lekce 2.
Německý jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Práce se slovníkem.
Psaní slov, slovních spojení a vět na dané téma.
Sestavování krátkých písemných sdělení, pozdravů, poděkování, dotazů či vzkazů.
Opakování časování nepravidelných sloves.
Určování času + časové předložky um, am, im
Nepřímý pořádek slov ve větě oznamovací.
Téma: Jahreszeiten
Španělský jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat.
Psaní slov, slovních spojení a vět na dané téma; sestavování krátkých
písemných sdělení, pozdravů, poděkování, dotazů či vzkazů.
Slovesa SER a ESTAR s přídavným jménem nebo příčestím. Předložky místa. Předměty ve třídě či místnosti a jejich umístění. Sloveso IR. Slovní zásoba- orientace v prostoru.
Člověk a společnost


Rozliší základní znaky románského a gotického umění. Uvede příklady památek na území ČR i v Evropě.
Lucemburkové na Českém trůnu - Jan Lucemburský a Karel IV.

Románský a gotický sloh - základní znaky a památky.
Informační a komunikační technologie
Pracuje v tabulkovém kalkulátoru. Vyhodnotí větší soubor dat. Spolupracuje se spolužáky prostřednictvím sdílených dokumentů Zpracování a vyhodněcení většího souboru dat. Práce ve skupině na jednom dokumentu.
Člověk a svět práce
Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; je schopen poskytnout první pomoc při úrazu.

Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu daný model.
zásady bezpečnosti, první pomoc při úrazu, KPR


tvorba modelů z různých materiálů
Matematicko fyzikální základ
Změří velikost působící síly.

Určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici.
měření síly

síla jako orientovaná úsečka
výslednice sil, skládání sil
třecí síla
výpočet tlaku
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Třídí a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek.

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních skupin.

Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života.

Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů.

Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka.
stavba a funkce těla, orgánových soustav (bezobratlí - ploštěnci, hlísti)

systém živočichů (bezobratlí - ploštěnci, hlísti)

rozeznání a zařazení běžných druhů do skupin (bezobratlí - ploštěnci, hlísti)
práce s atlasem

projevy chování živočichů v přírodě (bezobratlí - ploštěnci, hlísti)


přizpůsobení živočichů různých podmínkám prostředí (bezobratlí - žahavci, ploštěnci)

význam živočichů v přírodě (bezobratlí - ploštěnci, hlísti)
Bezobratlí živočichové
- kmen: Žahavci - polypovci, medúzovci, korálnatci
- kmen: Ploštěnci - ploštice, tasemnice, motolice
- kmen: Hlísti

Přírodopis 6 - str. 48-57
Estetická výchova
Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb.

Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.

Obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.
reprodukce zpěvu a jednoduchého doprovodu


vokální projev jednotlivců i skupiny


různé techniky a styly kresby a malby
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v přehazované a zařazovaných doplňkových sportech.

Zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci.