22.1.2018 - 1.2.2018, 8.r.

22 . 9 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí.
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století.
druhy přísudku, souvětí souřadná a podřadná

preromantismus, romantismus
- procvičování, test na druhy přísudku a čárky ve větě jednoduché a v souvětí, přístavek - opakování, doplněk a vedlejší věta , vedlejší věta přísudková
- práce s textem Faust, tvorba vlastního sdělení - úmluva
referát Jane Austenová, rozbor textu, poslech
detektivka - literární žánr (diskuse nad povinnou četbou)
Anglický jazyk
Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci, která se týká zdravotnictví. Utvoří rozhovor u lékaře.
Should, shouldn´t, must, mustn´t.
Německý jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - objevujeme Evropu a svět.
Stavba vět, ve kterých se sdělují konkrétní informace.
Tvorba otázek.
Předložky se 4. pádem-procvičování.
Téma: Orientierung in der Stadt-rozšiřování slovní zásoby.
Propojování s ČJL: Goethe, Schiller, Sturm und Drang
Španělský jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
PT: Multikulturální výchova - život ve ŠP
byt a dům - slovní zásoba, předložky, sloveso hay, popis místností - tvorba vlastního posteru, prezentace Mi casa /habitación ideal (reakce na otázky)
- četba textu La casa de horor
- adresa ve Španělsku (rozdílnosti)
Člověk a společnost
Porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s národními hnutími vybraných evropských národů.
(PT: Etnický původ – rovnocennost etnických skupin, kořeny civilizací, osobní a společenská identita.)
utváření novodobého českého národa v evropských souvislostech
Hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry a přírodní zdroje České republiky v evropském a světovém kontextu.
Provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy - osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem věci.
- přírodní poměry a zdroje České republiky
- občanskoprávní vztahy kolem nás
Člověk a svět práce
Posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy.
Matematicko fyzikální základ
Určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa.
Využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem.
Využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh.
Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů.

práce, energie tělesa


výkon, příkon, účinnost

druhy energií


vyhledávání funkčních závislostí v situacích reálného života
Svět přírody
Rozlišuje chemické prvky a pojmy užívá ve správných souvislostech.

Používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech.

Orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti.
názvy a značky chemických prvků

částicové složení látek - molekuly, stavba atomu

vlastnosti a použití vybraných prvků skupiny a periody v periodické soustavě prvků
PT: Osobnostní rozvoj, rozvoj schopností poznávání - svět z pohledu chemie
Estetická výchova
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.

zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období.

porovná slyšenou skladbu z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.
zpěv s hudebním doprovodemhudba v proměnách časuznaky hudebních stylů a slohůkresba, malba
probíhají prezentace vybraných hudebních skupin a interpretů
Tělesná výchova
Předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost.

Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonání únavy a předcházení stresovým situacím.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
bezpečnost při pohybových činnostech - první pomoc při TV, sportu

kompenzační, relaxační, regenerační techniky
stres a jeho vztah ke zdraví


herní kombinace v košíkové a odbíjené