22.1.2018 - 1.2.2018, 9.r.

21 . 9 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období předválečné a meziválečné avantgardy.

identifikuje prvky nářeční a nadnářeční zejména v uměleckých textech a chápe potřebu jejich užití.
• přehled a ukázky světové a české literatury v období předválečném a mezi světovými válkami


• složky národního jazyka a jejich užití v umělecké literatuře, obecné výklady o jazyce
Anglický jazyk
Žák rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace. • odvozování z daných souvislostí významu neznámých slov, která se vyskytují v jednoduchém textu Čtení legend a příběhů (král Artuš a další)

Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - reálie anglicky mluvících zemí.
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům.
Práce se slovníkem.
Porozumění významu slov, slovním spojení a jednoduchým větám.
Psaní slov, jednoduchých slovních spojení a vět týkajících se jeho osoby, rodiny, přátel a každodenních činností.
Procvičování vedlejších vět se spojkami WEIL, DASS.
Minulý čas sloves haben a sein.
Témata: Beim Arzt, Körperteile.
Španělský jazyk
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
PT: Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj – Komunikace
- El tiempo y la ropa
- nepřízvučná zájmena
- poster k počasí + vhodnému oblečení, slovesa vazby tener que, hay que
- shrnutí, práce s textem
Člověk a společnost
Popíše výhody spolupráce mezi státy.

Uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění.

Vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce.
• spolupráce mezi státy a uzavřenost - příklady, srovnání

• Rada Evropy, NATO, OSN, OECD

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, objevujeme Evropu a svět - globální problémy a cesty k jejich řešení

Návštěva památníku heydrichiády.
Člověk a svět práce
Využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání.

Posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy.
prezentace vybraných středních škol
Matematicko fyzikální základ
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí soustav rovnic.
Prakticky využívá poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem.

soustavy dvou rovnic o dvou neznámých, slovní úlohy směsi, společná práce a další
elektromagnetická indukce
písemná práce rovnice s neznámou ve jmenovateli a průběhy funkcí
Svět přírody
Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla ,vysvětlí jejich vztahy.
Uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů.
stavba,funkce a význam orgánů, orgánových soustav - trávicí.
zdroje složek potravy člověka
Estetická výchova
Žák vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.

Vytváří a volí jednoduché doprovody.

Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.
Linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality.

Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti, zachycování rytmu a melodie.

Hudební aktivity.
Tisk linorytů různými technikami.Zpěv. Kompozice rapové písně s doprovodem - skupinová práce.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.
Útočené a obranné herní systémy v odbíjené a basketbalu.

Kondiční formy cvičení.
Rozcvičení, kompenzace, relaxace.

Prevence jednostranného zatížení a svalových disbalancí.