12.2.2018 - 23.2.2018, 5.r.

22 . 9 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu.

Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry.
Zájmena - opakování.

Dopis - dokončení.
Anglický jazyk
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů v přítomném čase.
Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, své rodině, činnostech a událostech z oblasti zájmů a každodenního života.
Přítomný čas prostý a průběhový.
Člověk a jeho svět
Porovnává na základně pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jenoduché klíče a atlasy. Třídění organismů do skupin.
Josef II., Marie Terezie
Informační a komunikační technologie
Pracuje s textem a obrázkem v textovém editoru. Komplexní práce v textovém editoru - tvorba referátu na zadané téma. Osobnostní a sociální výchova - osobnostní rozvoj - kreativita. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - referáty.
Modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku.
Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání.
Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary podle zápisu konstrukce.
Části celku, zápis zlomku.
Princip asociativnosti a komutativnosti sčítání a násobení
Pravidla pro pořadí operací v oboru přirozených čísel (sčítání, odčítání, násobení a dělení)
Význam učití závorek.
Výhody sdružování čísel při sčítání několika sčítánců bez závorek
Konstrukce podle zápisu včetně jeho vytvoření - trojúhelníku, čtverce, obdélníku
Rýsování pomocí kružnic.
Kultura ducha a těla
při tvorbě výtvarných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy.
Reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednos
výtvarné vyjádření jako nositel obsahu, významu a sdělení
Komunikace v TV (základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely a signály).
Gymnastická průprava, míčové sporty - přehazovaná, florbal.
zpěv písní