12.2.2018 - 23.2.2018, 6.r.

22 . 9 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.

Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.

Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo.
přívlastek, předmět, příslovečné určení


antický mýtus, báje
odevzdání čtenářského deníků
Anglický jazyk
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.
Zápis informací, slovních spojení nebo jednoduchých vět, které se týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů, předmětů nebo činností, které běžně vykonává.
Vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí a způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k probíraným tématům.
Témata jídlo a zdravý životní styl.
Opakování lekce 4.
Průřezové téma:
Výchova demokratického občana
- demokratické tradice anglicky mluvících zemí.
Člověk a společnost
Porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie.

Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci.
Peloponéská válka, Alexander Makedonský
antické Řecko
PT: Výchova demokratického občana – základní kategorie fungování demokracie, lidská solidarita.


PT: Výchova demokratického občana, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - demokracie jako protiváha diktatury a anarchie.
Dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování.

Najde a určí na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií.

Posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu a růst.
právo - soubor práv a povinnostípráce s mapouobyvatelstvo světa
Výchova demokratického občana, občan, občanská společnost a stát - základy práva.
Informační a komunikační technologie
Zná základy algoritmizace a využívá je při objektovém programování. Programovací jazyk SCRATCH - vytváření příběhu.
Člověk a svět práce
Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost. samostatná práce na výrobku dle zadání
dodržování technologických postupů
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel.

Zná základní fyzikální jednotky a jejich převody.
početní operace s desetinnými čísly

převody jednotek (včetně času)
Svět přírody
Rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin. Rozeznání a zařazení běžných druhů živočichů do taxonomických skupin.
Stavba a funkce těla (ptáci)
Estetická výchova
Vysvětluje své postoje ke způsobům výtvarného vyjádření s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů.

Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase.

výtvarné vyjadřovací prostředky a jejich kulturní i historická podmíněnostnácvik zpěvu jednoduchých písní s doprovodem
PT: Multikulturní výchova, multikulturalita - odlišnosti ve výtvarném projevu různých kultur.
Tělesná výchova
Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
doplňkové sporty, míčové hry


gymnastika, moderní gymnastika

estetická cvičení s hudbou