12.2.2018 - 23.2.2018, 7.r.

22 . 9 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry světové literatury středověkého období a jejich významné představitele.

Samostatně připraví a s oporou o text přednese referát.

Vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích.

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.
přehled významných literárních děl středověkého období


referát, osnova referátu, struktura stati referátu

tištěný a elektronický knihovní katalog, multimediální zdroje informací a jejich věrohodnost

skladba věty jednoduché, větný člen, významový vztah mezi větnými členy, typy přísudků, rozvíjející větné členy, větný člen několikanásobný, graf věty jednoduché
přehled středověkých literárních žánrů
Anglický jazyk
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.
Zeptá se na základní informace.
Vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí a způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k probíraným tématům.
Zjišťování informací týkající se každodenních situací a budoucnosti za použití slovních spojení a vět.
Multikulturní výchova, multikulturalita - specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost.
Slovní zásoba a gramatika v lekci 2 - vyjádření budoucnosti.
Německý jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Osobní a sociální výchova-sociální rozvoj-Komunikace.
Poskytnutí konkrétních informací.
Psaní slov, slovních spojení a vět na dané téma.
Určování dnů týdnu,částí dne, času + časové předložky um, am, im
Nepřímý pořádek slov ve větě oznamovací.
Téma: Jahreszeiten
Španělský jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat.
psaní slov, slovních spojení a vět na dané téma; sestavování krátkých
písemných sdělení, pozdravů, poděkování, dotazů či vzkazů.
Slovesa SER a ESTAR s přídavným jménem nebo příčestím. Předložky místa - procvičování. Předměty ve třídě či místnosti a jejich umístění. Sloveso IR. Slovní zásoba- orientace v prostoru.
Člověk a společnost
Vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život.

Vysvětlí myšlenky žádající reformu církve včetně reakce církve na tyto požadavky.


Procvičování slepé mapy Evropy
Husitství


snahy o reformu římskokatolické církve a postoj církve k nim


Práce s mapou
červená učebnice
Informační a komunikační technologie
Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v tabulkovém kalkulátoru Dokončení skupinové práce - hromadné zpracování dat.
Člověk a svět práce
Navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj.

Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci.
tvorba jednoduchých konstrukčních prvků ze stavebnic


zásady bezpečnosti
Matematicko fyzikální základ
Určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici. výslednice sil, skládání sil
třecí síla
výpočet tlaku
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Třídí a zařadí organismy do říší a nižších taxonomických jednotek.

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních skupin.

Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života.

Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů.

Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka.
stavba a funkce těla, orgánových soustav (bezobratlí - kroužkovci, měkkýši)

systém živočichů

rozeznání a zařazení běžných druhů do skupin (bezobratlí - kroužkovci, měkkýši)

etologie a ekologie živočichů


přizpůsobení organismů podmínkám prostředí (Kroužkovci, Měkkýši)

význam živočichů
Přírodopis 6 - str. 58-65
- kmen: Kroužkovci
- kmen: Měkkýši - plži, mlži, hlavonožci
Estetická výchova
Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb.

Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.

Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.
reprodukce zpěvu a jednoduchého doprovodu


zpěv ve skupině


vlastní výtvarná tvorba
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v přehazované a zařazovaných doplňkových sportech.

Zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti-gymnastika, estetické cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem, moderní gymnastika.
gymnastická průpravná cvičení, cvičení s hudbou, se stuhami, s obručemi