12.2.2018 - 23.2.2018, 8.r.

22 . 2 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí.


Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století.
Rozpoznává základní rysy významného individuálního stylu autora
PT: Multikulturní výchova. Osobnostní výchova.
·   skladba souvětí, významové vztahy mezi větnými částmi, věta hlavní a vedlejší, souřadnost a podřadnost, typy vedlejších vět, graf souvětí

preromantismus a romantismus
- souvětí souřadná a podřadná, poměry mezi větami hlavními, značky poměrů, jednoduchá souvětí, interpunkce, vedlejší věta , zejména přísudková a doplňková (opakovací test)
- základní pojmy, referáty ( sestry Bronteovy, A. Dumas, W. Scott)
povinná četba - detektivní žánr (Christie, Doyle, Poe - diskuse na literárním a filmovým zpracováním)
poslech Pohádky o Raškovi - pracovní list
Anglický jazyk
Adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
Rozumí krátkým a jednoduchým textům a vyhledá v nich požadované informace.
Zapojování se pomocí slovních spojení a vět do krátkého jasně strukturovaného rozhovoru.
Porozumí běžným nápisům na veřejných místech, upozorněním, varováním, zákazům a časovým údajům.
Německý jazyk
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům.
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat.
Porozumění jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím, pokynům, příkazům, zákazům užívaným v každodenním životě. Modální slovesa.
Téma: Orientierung in der Stadt.
Propojování s ČJL: Goethe, Schiller, Sturm und Drang
Španělský jazyk
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- byt a dům, popis místností a nábytku
- hotel a ubytování v hotelu


- adresa
- prezentace prací (popis ideálního bytu, pokoje)
- tvorba inzerátu týkající se bytu
- ubytování v hotelu (rozhovory)
Člověk a společnost
Porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s národními hnutími vybraných evropských národů.
(PT: Etnický původ – rovnocennost etnických skupin, kořeny civilizací, osobní a společenská identita.
Národní obrození
Hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry a přírodní zdroje České republiky v evropském a světovém kontextu.
Provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy - osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem věci.
- přírodní poměry a zdroje České republiky
- občanskoprávní vztahy kolem nás
Člověk a svět práce
Využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání. - orientace v inzertní části médií, úřad práce - jeho význam
Matematicko fyzikální základ
Využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh.

Užívá metrické vlastnosti rovinných útvarů při řešení úloh a praktických problémů.

druhy energiípythagorova věta, významné vlastnosti geometrických útvarů
Domácí pokus- zadání na TOMTO ODKAZU stránku
Svět přírody
Rozlišuje chemické prvky, pojmy užívá ve správných souvislostech.

Orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy, usuzuje na jejich možné vlastnosti.

Aplikuje praktické metody poznávání přírody.

Navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení, uvede příklady oddělování složek v praxi.

Vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevné látky.

Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost.
názvy a značky chemických prvků

vlastnosti a použití vybraných prvků skupiny a periody v periodické soustavě prvků

laboratorní práce z chemie

oddělování složek směsí

faktory ovlivňující rychlost rozpouštění pevné látky, nasycené a nenasycené směsi

zásady bezpečnosti práce s látkami v laboratoři a běžném životě
Estetická výchova
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.

zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období.

porovná slyšenou skladbu z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

základní výtvarné technikyzpěv s hudebním doprovodemhudba v proměnách časuznaky hudebních stylů a slohů
prezentace hudebních skupin a interpretů napříč různými žánry a hudebními obdobími
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v odbíjené a zařazovaných doplňkových sportech.

Z různých způsobů chování lidí vyvozuje osobní zodpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví.

Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny.
odbíjená
doplňkové sporty


zdravý životní stylsebehodnocení v dané pohybové činnosti
PT: Osobnostní a sociální výchova -sociální rozvoj - kooperace, kompetice.


PT: Osobnostní a sociální výchova -morální rozvoj - hodnoty, postoje, praktická etika.