12.2.2018 - 23.2.2018, 9.r.

23 . 5 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období předválečné a meziválečné avantgardy

identifikuje prvky nářeční a nadnářeční zejména v uměleckých textech a chápe potřebu jejich užití

formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo
Anglický jazyk
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech. • vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí, způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k tématům, se kterými se může běžně setkat ve svém životě Příběhy a legendy, převyprávění přečteného příběhu. Král Artuš a jiné legendy.
Skupina A - nácvik divadelního představení.
Německý jazyk
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá.
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat.
Otázky a poskytnutí konkrétních informací, které se vztahují k osvojovaným tématům. Opakování vedlejších vět.
Sloveso tun.
Práce s poslechovým cvičením.
Témata: Beim Arzt, Körperteile.
Španělský jazyk
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení


- počasí (La previsión del tiempo)

La comida y bebida
prezentace předpovědi počasí a doporučení vhodného oblečení
základní slovní zásoba
- nácvik divadelních skečů na Festival divadel (výroba rekvizit)
Člověk a společnost
Popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů.

Uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování.
Evropská unie a ČR.

Práva a povinnosti občana EU.

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, jsme Evropané - fungování Evropské unie.

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, jsme Evropané - čtyři svobody a jejich dopad na život člověka
Člověk a svět práce
Využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání.

Posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy.
prezentace vybraných středních škol
Matematicko fyzikální základ
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic nebo soustav rovnic.
Užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků.
Prakticky využívá poznatky o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní.
slovní úlohy o společné práci a další

věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků, poměr podobnosti
využití elektromagnetů, transformátor, elektromotor, generátor
V týdnu od 12.2.2018 budeme psát písemnou práci na řešení soustav lineárních rovnic a slovní úlohy na směsi.
Svět přírody
Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla. Vysvětlí jejich vztahy.

Uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů.
Stavba. funkce a význam orgánů, orgánových soustav - trávící.

Zdroje složek potravy člověka
Estetická výchova
Žák vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.

Vytváří a volí jednoduché doprovody.


Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách
Linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality.

Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti, zachycování rytmu a melodie.

Hudební aktivity.
Návrh a realizace plakátu/obalu CD pro vlastní hudební tvorbu.


Dokončování a prezentace vlastních rapových skladeb ve skupinách.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Spolurozhoduje osvojené hry a soutěže.
herní kombinace v košíkové, doplňkové sporty.

Atletika.
Osobnostní a sociální výchova - osobnostní rozvoj - kooperace, kompetice.