26.2.2018 - 9.3.2018, 4.r.

17 . 1 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Určíš slovní druhy. Píšeš i/y v koncovkách podstatných jmen, určíš pád, číslo, rod a vzor. U sloves určíš osobu, číslo, čas a způsob. (určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu)

Ovládáš pravidla telefonování. (vede správně telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku)

Rozlišíš komiks, bajku, poezii, příběh s dětským hrdinou a naučnou literaturu. (rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.

slovní druhy a jejich třídění
podstatná jména
(pád, číslo, rod, vzor střední, ženský, mužský)
slovesa
(osoba, číslo, způsob, čas)
tvary slov

telefonování

druhy a žánry dětské literatury
příběh s dětským hrdinou
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - řeč zvuků a slov, dovednosti pro verbální sdělování.
Anglický jazyk
Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu. Slovní zásoba a jazykové prostředky související s probíranými tématy. Sloveso mít, slovní zásoba (elektronika, věci v domácnosti). Nacvičování divadelních představení.
Člověk a jeho svět
Orientuješ se v historii českého státu. (rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik)

Objasníš historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů. (objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů)

Pracuješ s textem a obrázkem v textovém editoru.

Vyhledáváš informace na portálech, v knihovnách a databázích.

Využíváš základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie.

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
gotika
husitské války

státní svátky a významné dny

formát písma, odstavce, vkládání obrázků

využití vyhledávače Google
ukládání vyhledané informace
vyhledávání knih v knihovně

tisk dokumentů
Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - tvůrčí využívání ICT.
Výchova v myšlení v evropských a globálních souvislostech.
Dělíš se zbytkem. Sčítáš a odčítáš do milionu. Násobíš dvojciferným a trojciferným číslem. Dělíš jednociferným číslem. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel)

Zaokrouhluješ na desítky, sta a tisíce. (zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
sčítání a odčítání v oboru 0 - 1 000 000

zaokrouhlování na tisíce, sta a desítky zaokrouhlování pro odhady a kontrolu výsledku rozvinutý zápis čísel v desítkové soustavě
Kultura ducha a těla
Pracuješ s notovým zápisem. (realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not)

Hraješ na různé nástroje. (na základě svých hudebních schopností a dovedností využívá jednoduché popřípadě složitější nástroje k doprovodné hře)

Provádíš jednoduché hudební improvizace. (provádí elementární hudební improvizace)

Najdeš vhodné umístění pro své dílo. (užívá a kombinuje prvky výtvarného vyjádření ve vztahu k celku: v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model)

Víš, kde najít informace o sportu. (se orientuje v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště, samostatně získá informace)

Vhodně reaguješ na doporučení vedoucí k vlastnímu zlepšení. (reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
práce s notovým zápisem

hra na jednoduché hudební nástroje

hra na jednoduché rytmické a melodické hudební nástroje, hudební improvizace

prostorová tvorba, instalace

zdroje informací o pohybových činnostech
práce s informací

komunikace v TV (základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely a signály).
Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - samostatné objevování možností doprovodu na jednoduché nástroje.

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - samostatné objevování možností hudebního vyjádření.

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - rozvoj vlastního výtvarného projevu.

Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - identifikování základních orientačních prvků v textu.

Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, komunikace - řeč těla, zvuků a slov.